Programació en C del PIC 16F690 amb PICkit 2

Referència Trucs Perifèrics   Recursos CITCEA
Tutorial Exemples Projectes   Inici

Exemple IT - Interrupció per Timer 0

A l'exemple VV hem fet servir un temporitzador per a comptar el temps però era el propi programa que estava pendent de si el temporitzador habia assolit el valor o no. El mateix passava amb el polsador. Ara farem que el temporitzador generi una interrupció quan arribi a zero. Serà a la funció d'interrupció on farem rodar els LED.

#pragma config FOSC = INTRCIO, WDTE = OFF, PWRTE = OFF, MCLRE = OFF, CP = OFF, CPD = OFF, BOREN = OFF, IESO = OFF, FCMEN = OFF
#include "pic16f690.h"				// Carrega el fitxer d'adreces i paràmetres del PIC 16F690
#define Polsador  PORTAbits.RA3		// Li assigna un nom a l'adreça del polsador
#define FiTimer0 INTCONbits.T0IF		// Li assigna un nom al bit que indica el final del Timer 0
unsigned char Valor; 				// Variable de 8 bits sense signe (0 a 255)
unsigned char Compta; 				// Variable de 8 bits sense signe (0 a 255)
bit Premut;					// Estat del polsador
bit Adreta;					// Sentit de gir
						// Definició de les funcions que farem servir 
unsigned char Analogica (void);			// Funció de lectura del conversor
void main (void) {
						// Inicialització de variables
	Adreta = 0;				// Iniciem girant a l'esquerra
	Premut = 0;				// Suposem el polsador no premut
	Valor = 1;     			// Inicialment posem 1 (activem LED 0)
	Compta = 0;				// Compta el nombre de cops que ha acabat el Timer
						// Configuració d'entrades i sortides
	TRISC = 0b00000000; 			// Posa el port C com a sortida
	TRISAbits.TRISA0 = 1;			// La pota RA0 és d'entrada
	ANSEL = 0;				// Desactiva totes les entrades analògiques
	ANSELH = 0;	
	ANSELbits.ANS0 = 1;			// I ara activa la del potenciòmetre (AN0)
	ADCON1 = 0b00010000;			// Posa el conversor a 1/8 de la freqüència
	ADCON0 = 0b00000001;			// Activa el conversor connectat a AN0
						// amb el resultat justificat per l'esquerra
						// Configuració d'interrupció
	INTCON = 0b00100000; 			// Habilitem la interrupció per Timer0
						// i deshabilitem les altres
						// Configuració del Timer 0
	FiTimer0 = 0;    			// Aquest bit es posarà a 1 quan el temporitzador acabi
						// cal desactivar-lo des del programa
	OPTION_REG = 0b10000110;    		// Configuració de Timer0
						// Com a temporitzador basat en rellotge
						// 110 - Factor d'escala de 128
						// I resistències de pull-up desactivades (valor per defecte)
	INTCONbits.GIE = 1;			// Habilitem les interrupcions a nivell general
	while (1)				// Inici del bucle de programa
	{	 				// En el bucle mirem si s'ha premut el polsador i, si és així, 
						// canviem el sentit de gir
		if (Polsador == 1)		// Si el polsador no està premut (1 és no premut)
			Premut = 0;		// Memoritzem l'estat del polsador
		else if (Premut == 0)		// Si el polsador està premut però fa un moment no ho estava
		{ 
			Adreta = ~Adreta;	// Invertim el sentit de gir
			Premut = 1;		// Memoritzem el nou estat del polsador
		}
	}
}
unsigned char Analogica (void)			// Funció de lectura del conversor
{
	ADCON0bits.GO_DONE = 1;      	// Posa en marxa el conversor
	while (ADCON0bits.GO_DONE == 1)		// Mentre no acabi
		;  				// ens esperem
	return ADRESH;          	// Retornem el resultat llegit
}
void interrupt temporit(void){			// funció d'interrupcions
// void __interrupt() temporit(void){		// Línia alternativa
	INTCONbits.GIE = 0;			// Desactivem momentàniament les interrupcions
	if (FiTimer0){				// Comprovem que hi ha interrupció per Timer 0
		Compta++;			// Incrementa Compta
		if (Compta == 30) {		// Si ha acabat setze vegades
			PORTC = Valor;		// Copiem el valor al port (als LED)
			Compta = 0;		// Reinicialitza Compta
			if (Adreta == 0) {
				Valor = (Valor << 1)|(Valor >> 7);	// Desplacem els bits a l'esquerra
				if (Valor == 16)			// Si ja estem al LED 5,
					Valor = 1;  			// tornem al LED 0
			}
			if (Adreta == 1) {
				Valor = (Valor >> 1)|(Valor << 7);	// Desplacem els bits a la dreta
				if (Valor == 128)			// Ja hem sortit fora,
					Valor = 8;  			// tornem al LED 4
			}
		}
		FiTimer0 = 0;     		// Tornem a posar el bit a zero
		TMR0 = Analogica();		// Cridem a la funció de lectura del conversor i
						// copiem el resultat llegit com a precàrrega del Timer
	}
	INTCONbits.GIE = 1;			// Tornem a activar les interrupcions
}

 

 

Licencia de Creative Commons
Esta obra de Oriol Boix está licenciada bajo una licencia no importada Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0.