Programació en C del PIC 16F690 amb PICkit 2

Referència Trucs Perifèrics   Recursos CITCEA
Tutorial Exemples Projectes   Inici

Exemple NM - Fem sonar notes musicals

En aquest exemple farem servir el PWM per fer sonar unes notes musicals en un brunzidor piezoelèctric o un altaveu.

El següent programa toca la seqüència do - re - mi, fa una pausa de 0,2 s i la torna a tocar.

#pragma config FOSC = INTRCIO, WDTE = OFF, PWRTE = OFF, MCLRE = OFF, CP = OFF, CPD = OFF, BOREN = OFF, IESO = OFF, FCMEN = OFF
#include "pic16f690.h"				// Carrega el fitxer d'adreces i paràmetres del PIC 16F690
#include <xc.h>					// Carrega el fitxer de funcions
#define _XTAL_FREQ  4000000			// La freqüència del rellotge és 4 MHz
						// Definició de les funcions que farem servir 
void TocaNota(char ValPR2, char ValCCPR1L, char ValDC1B);
void main (void)
{
	TRISC = 0b00100000;			// Definim com volem les E/S del port C
						// RC5 (sortida del PWM), de moment, com a entrada
	PORTC = 0;				// Desactiva les sortides del port C
	CCP1CON = 0b00001100;			// Configura el PWM, bits P1M (bits 7-6) a 00 mode senzill
						// DC1B = 11 (bits 5-4) els dos bits de menys pes són 0
						// CCP1M = 11xx en mode senzill els bit 0 i 1 no afecten
						// Ho posa com a configuració del PWM
	CCPR1L = 49;				// Valor que correspon a un cicle del 35 % a 440 Hz
						// Registre que ens dóna l'amplada de tON
	PIR1bits.TMR2IF = 0;			// Desactiva el bit d'interrupció del Timer 2
	T2CON = 0b00000011;			// Configura el Timer 2
						// bits T2KCPS (bits 1-0) a 11 prescalat de 16
						// bit 2 (TMR2ON) a 0, Timer aturat
						// Postscaler TOUTPS (bits 6-3) no afecten al PWM
	while (1) {				// Inici del bucle de programa
		TocaNota(238, 119, 2);		// Valor que correspon aproximadament a do3
		TocaNota(212, 106, 2);		// Valor que correspon aproximadament a re3
		TocaNota(189, 95, 0);		// Valor que correspon aproximadament a mi3
		__delay_ms(200);	   	// Retard de 0,2 s
	}
}
void TocaNota(char ValPR2, char ValCCPR1L, char ValDC1B) {
	TRISC = 0b00100000;			// Definim com volem les E/S del port C
						// RC5 (sortida del PWM), de moment, com a entrada
	PR2 = ValPR2;				// Carrega PR2
	CCP1CON = CCP1CON & 0b11001111;		// Posa a zero els bits que corresponen a DC1B
	ValDC1B = ValDC1B % 4;			// DC1B va de 0 a 3
	ValDC1B = ValDC1B * 16;			// Desplaça els bits a la posició que els correspon a CCP1CON
	CCP1CON = CCP1CON + ValDC1B;		// Coloca DC1B al seu lloc
	CCPR1L = ValCCPR1L;			// Carrega CCPR1L, registre que ens dóna l'amplada de tON
	PIR1bits.TMR2IF = 0;			// Desactiva el bit d'interrupció del Timer 2
	T2CON = 0b00000111;			// Configura el Timer 2
						// bits T2KCPS (bits 1-0) a 11 prescalat de 16
						// bit 2 (TMR2ON) a 1, Timer activat
						// Postscaler TOUTPS (bits 6-3) no afecten al PWM
	while (PIR1bits.TMR2IF == 0)		// Espera l'activació del bit d'interrupció del Timer 2
		;    				// Esperem
	TRISC = 0b00000000;			// Posem RC5 (sortida del PWM) com a sortida
	__delay_ms(200);	   	 	// Retard de 0,2 s
	TRISC = 0b00100000;			// Posem RC5 (sortida del PWM) com a entrada
						// O sigui, silenci
	__delay_ms(200);	   	 	// Retard de 0,2 s
}

 

 

Licencia de Creative Commons
Esta obra de Oriol Boix está licenciada bajo una licencia no importada Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0.