Programació en C del PIC 16F690 amb PICkit 2

.
Referència Trucs Perifèrics  Recursos CITCEA
Tutorial Exemples Projectes   Inici

Mastermind electrònic

Programa del grup 1

Aquest grup va plantejar quatre nivells de joc:

Nivell Colors Colors repetits Tirades
1 7 i apagat No 10
2 7 i apagat No 5
3 7 i apagat 10
4 7 i apagat 5

Mastermind

Els LED vermells indiquen al jugador en quina tirada està. Els LED grocs informen dels encerts segons el següent criteri:

Led Significat
Encès Hi ha un color encertat i en la posició correcta
Intermitent Hi ha un color encertat però no en la posició correcta
Apagat Hi ha un color no encertat

El programa és el següent:

#pragma config FOSC = INTRCIO, WDTE = OFF, PWRTE = OFF, MCLRE = OFF, CP = OFF, CPD = OFF, BOREN = OFF, IESO = OFF, FCMEN = OFF
#include "pic16f690.h"
#include <xc.h>
#include <time.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#define _XTAL_FREQ 4000000    		// La freqüència del rellotge és 4 MHz
#define minipols PORTAbits.RA3  		// Anomenem minipols a l'adreça PORTAbits.RA3
unsigned char Sortida1, Sortida2; 		// Sortida2 correspon als bits del 8 al 15 i Sortida1 als bits del 0 al 7
						//Definició de les variables globals que comentarem en el moment en què s'usin
unsigned char color1, nLED, cpc, cc, codi1, codi2;
bit bol;
unsigned char r1, r2, r3, r4, tirades, nivell, durada, C;
unsigned int c, r, com1, com2, seed;
int colors(char n);
unsigned int canvi = 0;
char Polsador();
						// Definició de les funcions que farem servir
void EnviaR16(char Valor1, char Valor2);
void canviaColor(char LED);
void TocaNota(char ValPR2, char ValCCPR1L, char ValDC1B, unsigned char durada);
unsigned char colorsABits(unsigned char color);
int rand(void);
void main(void) {
  TRISB = 0;
  TRISA = 0xFF;
  ANSEL = 0b00000101;
  ANSELH = 0;
  PORTB = 0;
  PORTC = 0;
  ADCON1 = 0b00010000;
  ADCON0 = 0b00001001;
  TRISC = 0b00100000;
  CCP1CON = 0b00001100;
  CCPR1L = 49;
  PIR1bits.TMR2IF = 0;
  T2CON = 0b00000011;
  Sortida1 = 0b00000000;
  Sortida2 = 0b00000000;
  EnviaR16(Sortida1, Sortida2); 		//Enviem LED apagats
  unsigned int partides1[10];
  unsigned int partides2[10];

  while (1) {
    if (canvi == 0) { 			//S'escull el nivell i es fa la combinació aleatòria
      PORTC = 0;
      seed = 0; 				//És la llavor que farà que cada partida tingui
						// una combinació diferent de l'anterior
      tirades = 0; 			//Tirada que està fent el jugador
      nivell = 0; 			// Nombre de tirades màximes que tindrà el jugador
      					// bol es 1 en els nivells dificils (hi ha repeticions de colors)
						// i és 0 en els nivells fàcils (no hi ha repeticions)
      while (Polsador() != 5) {
        seed++;
        if (seed == 256) {
          seed = 0;
        }
        if (Polsador() == 4) {
          nivell = 5;
          Sortida1 = 0b00000001;
          bol = 1;
        }
        if (Polsador() == 3) {
          nivell = 10;
          Sortida1 = 0b00000010;
          bol = 1;
        }
        if (Polsador() == 2) {
          nivell = 5;
          Sortida1 = 0b00000100;
          bol = 0;
        }
        if (Polsador() == 1) {
          nivell = 10;
          Sortida1 = 0b00001000;
          bol = 0;
        }
        EnviaR16(Sortida1, Sortida2);

      }
      if (nivell < 4) { 			//Fins que no s'esculli el nivell no s'avançarà al seguent pas i sonarà una nota
        TocaNota(189, 95, 0, 1);
        TocaNota(189, 95, 0, 1);
      }
      srand(seed);
      if (Polsador() == 5 && nivell != 0) {
        if (bol == 0) { 		// Es crea la combinació aleatòria per als nivells fàcils
          TocaNota(238, 119, 2, 1);
          TocaNota(158, 79, 2, 2);
          r1 = (rand() % 8);
          r2 = (rand() % 8);
          while (r2 == r1) {
            r2 = (rand() % 8);
          }
          r3 = (rand() % 8);
          while (r3 == r1 || r3 == r2) {
            r3 = (rand() % 8);
          }
          r4 = (rand() % 8);
          while (r4 == r1 || r4 == r2 || r4 == r3) {
            r4 = (rand() % 8);
          }
        }
        if (bol == 1) { 		// Es crea la combinació aleatòria per als nivells difícils
          TocaNota(238, 119, 2, 1);
          TocaNota(158, 79, 2, 2);
          r1 = (rand() % 8);
          r2 = (rand() % 8);
          r3 = (rand() % 8);
          r4 = (rand() % 8);
        }
        r = ((r1 << 9) | (r2 << 6) | (r3 << 3) | r4) << 4;

        Sortida1 = 0b00000000;
        Sortida2 = 0b00000000;
        EnviaR16(Sortida1, Sortida2);
        canvi++;
        _delay(500000);
      }
      PORTC = 1;
    }
    if (canvi == 1) { 			// El jugador posa la combinació que vol provar
      tirades++;
      while (canvi == 1) {
        if (Polsador() == 5) {
          _delay(400000);
          c = (256 * Sortida2)+(Sortida1);
          if (bol == 0 && (c >> 13 == (c << 3) >> 13 || c >> 13 == (c << 6) >> 13 || c >> 13 == (c << 9) >> 13 || (c << 3) >> 13 == (c << 6) >> 13 || (c << 3) >> 13 == (c << 9) >> 13 || (c << 6) >> 13 == (c << 9) >> 13)) {
            			//No es permet enviar colors repetits si s'està en el nivell fàcil
            TocaNota(189, 95, 0, 1);
            TocaNota(189, 95, 0, 1);
          } else {
            canvi++;
          }
          _delay(200000);
        }
        if (Polsador() != 5 | Polsador() != 0) { 	// Mostra la combinació que està fent el jugador
          canviaColor(Polsador());
          EnviaR16(Sortida1, Sortida2);
          _delay(100000);
        }
      }
    }
    if (canvi == 2) { 			//Comprovació
      unsigned char n = tirades % 4; 	// S'augmenta la tirada en la que s'està
      C = 1;
      while (n > 0) {
        C = C * 2;
        n = n - 1;
      }
      PORTC = C;
      cpc = 0;
      cc = 0;
      codi1 = 0;
      codi2 = 0;
      unsigned char ccor[4];
      unsigned char rcor[4];
      unsigned char i = 0;
      while (i < 4) {
        ccor[i] = 0;
        rcor[i] = 0;
        i++;
      }
      i = 0;
      while (i < 4) { 			// Es comproven els colors i posicions correcte
        unsigned char cu = (c << i * 3) >> 13;
        unsigned char ru = (r << i * 3) >> 13;
        if (cu == ru) {
          cpc++;
          ccor[i] = 1;
          rcor[i] = 1;
        }
        i++;
      }
      i = 0;
      while (i < 4) { 			// Es comprova que el color sigui correcte i la posició no
        unsigned char cu = (c << i * 3) >> 13;
        unsigned char j = 0;
        if (ccor[i] == 0) {
          while (j < 4) {
            unsigned char ru = (r << j * 3) >> 13;
            if (i != j && rcor[j] == 0 && cu == ru) {
              cc++;
              rcor[j] = 1;
              j = 5;
            }
            j++;
          }
        }
        i++;
      }
      					// S'encenen els LED adients a la comprovació
      if (cpc == 1) {
        codi1 = codi1 + 8;
        codi2 = codi2 + 8;
      }
      if (cpc == 2) {
        codi1 = codi1 + 12;
        codi2 = codi2 + 12;
      }
      if (cpc == 3) {
        codi1 = codi1 + 14;
        codi2 = codi2 + 14;
      }
      if (cpc == 4) {
        codi1 = 15;
        codi2 = 15;
      }
      if (cc == 4) {
        codi1 = codi1 + 15;
      }
      if (cc == 3) {
        codi1 = codi1 + 7;
      }
      if (cc == 2) {
        codi1 = codi1 + 3;
      }
      if (cc == 1) {
        codi1 = codi1 + 1;
      }
      com1 = c + codi1;
      com2 = c + codi2;
      partides1[tirades - 1] = com1;
      partides2[tirades - 1] = com2;
      while (Polsador() != 5 && cpc != 4 && tirades < nivell) { 	// Si es clica el polsador 6 (minipols) es poden consultar les partides anteriors
        if (minipols == 0) {
          PORTC = 0;
          _delay(520000);
          unsigned char posicio = tirades - 1;
          while (1) {
            if (Polsador() == 2) { 	// Amb el polsador 2 s'accedeix a la combinació posterior
              if (posicio == (tirades - 1)) {
                TocaNota(189, 95, 0, 1);
                TocaNota(189, 95, 0, 1);
              } else {
                posicio = posicio + 1;
              }
            }
            if (Polsador() == 1) { 	// Amb el polsador 1 s'accedeix a la combinació anterior
              if (posicio == 0) {
                TocaNota(189, 95, 0, 1);
                TocaNota(189, 95, 0, 1);
              } else {
                posicio = posicio - 1;
              }
            }
            EnviaR16(partides1[posicio], partides1[posicio] >> 8);
            _delay(100000);
            EnviaR16(partides2[posicio], partides2[posicio] >> 8);
            _delay(100000);
            unsigned char D = 1;
            unsigned char n = (posicio + 1) % 4;
            while (n > 0) { 	// S'indica la tirada que s'està consultant en els LED vermells
              D = D * 2;
              n = n - 1;
            }
            if (D == 1) {
              D = 16;
            }
            PORTC = D / 2;
            if (minipols == 0) { 	// Si es clica el polsador 6 es surt d'aquest mode
              break;
            }
          }
        }
        PORTC = C;
        EnviaR16(com1, com1 >> 8);
        _delay(120000);
        EnviaR16(com2, com2 >> 8);
        _delay(120000);
        canvi = 1;
      }
      if (cpc == 4) { 			// Si s'han encertat tots els colors en posició correcte es passa a la victòria
        EnviaR16(com1, com1 >> 8);
        canvi = 3;
      }
      if (tirades >= nivell) { 		// Si s'han superat el nombre de tirades màxim es passa a la derrota
        Sortida1 = 0b00000000;
        Sortida2 = 0b00000000;
        EnviaR16(Sortida1, Sortida2);
        canvi = 4;
      }
      _delay(220000);
    }

    if (canvi == 3) { 			//VICTORIA!
      					//Sona música victoria i s'ensenya la combinació amb la que s'ha guanyat
      PORTC = 15;
      TocaNota(189, 95, 0, 2);
      TocaNota(189, 95, 0, 1);
      TocaNota(189, 95, 0, 1);
      TocaNota(141, 71, 0, 3);
      TocaNota(158, 79, 2, 1);
      TocaNota(189, 95, 0, 2);
      TocaNota(189, 95, 0, 1);
      TocaNota(189, 95, 0, 1);
      TocaNota(141, 71, 0, 3);
      TocaNota(126, 63, 2, 1);
      TocaNota(118, 59, 2, 2);
      TocaNota(189, 95, 0, 1);
      TocaNota(189, 95, 0, 1);
      TocaNota(141, 71, 0, 3);
      TocaNota(126, 63, 2, 1);
      TocaNota(141, 71, 0, 2);
      TocaNota(126, 63, 2, 2);
      TocaNota(141, 71, 0, 4);
      __delay_ms(400);
      canvi = 5;
    }
    if (canvi == 4) { 			//DERROTA : LÍMIT TIRADES
      					//Sona música i s'ensenya combinació guanyadora
      Sortida1 = 0b00000000;
      Sortida2 = 0b00000000;
      EnviaR16(Sortida1, Sortida2);
      __delay_ms(200);
      Sortida2 = (r >> 8) & 0xFF;
      Sortida1 = (r) & 0xFF;
      EnviaR16(Sortida1, Sortida2);
      TocaNota(158, 79, 2, 3); 		//sol3
      Sortida1 = 0b00000000;
      Sortida2 = 0b00000000;
      EnviaR16(Sortida1, Sortida2);
      __delay_ms(200);
      Sortida2 = (r >> 8) & 0xFF;
      Sortida1 = (r) & 0xFF;
      EnviaR16(Sortida1, Sortida2);
      TocaNota(168, 84, 2, 3); 		//fa3#
      Sortida1 = 0b00000000;
      Sortida2 = 0b00000000;
      EnviaR16(Sortida1, Sortida2);
      __delay_ms(200);
      Sortida2 = (r >> 8) & 0xFF;
      Sortida1 = (r) & 0xFF;
      EnviaR16(Sortida1, Sortida2);
      TocaNota(178, 89, 2, 3); 		//fa3
      Sortida1 = 0b00000000;
      Sortida2 = 0b00000000;
      EnviaR16(Sortida1, Sortida2);
      __delay_ms(200);
      Sortida2 = (r >> 8) & 0xFF;
      Sortida1 = (r) & 0xFF;
      EnviaR16(Sortida1, Sortida2);
      TocaNota(189, 95, 0, 8); 		//mi3
      canvi++;
    }
    if (canvi == 5) { 			// Pulsa el polsador 5 per a tornar a jugar
      PORTC = 0;
      Sortida1 = 0b00000000;
      Sortida2 = 0b00000000;
      EnviaR16(Sortida1, Sortida2);

      if (Polsador() == 5) {
        canvi = 0;
        _delay(9000);
      }
    }
  }
}
void EnviaR16(char Valor1, char Valor2) {
  char Port = 0; 				// Variable on guardem l'estat del port B
  char Temp; 					// Variable temporal
  for (int k = 1; k < 9; k++) { 		// Primer enviem Valor2
    Temp = Valor2 & 0b10000000; 		// Agafa el bit de mÈs a l'esquerra
    					// Temp només podrà valer 0 o 128
    if (Temp == 0) { 			// Si val 0
      Port = Port & 0b11101111; 		// Desactiva Data (bit 4)
    } else { 				// Si val 128
      Port = Port | 0b00010000; 		// Activa Data (bit 4)
    }
    Valor2 = Valor2 << 1; 			// Rodem els bits per situar el següent
    PORTB = Port; 				// Ho posa al port B
    Port = Port | 0b00100000; 		// Activa Clock (bit 5) i força lectura
    PORTB = Port; 				// Ho posa al port B
    Port = Port & 0b11011111;		// Desactiva Clock (bit 5)
    PORTB = Port; 				// Ho posa al port B
  }
  for (int k = 1; k < 9; k++) { 		// Després enviem Valor1
    Temp = Valor1 & 0b10000000; 		// Agafa el bit de més a l'esquerra
    					// Temp només podrà valer 0 o 128
    if (Temp == 0) { 			// Si val 0
      Port = Port & 0b11101111; 		// Desactiva Data (bit 4)
    } else { 				// Si val 128

      Port = Port | 0b00010000;		// Activa Data (bit 4)
    }
    Valor1 = Valor1 << 1; 			// Rodem els bits per situar el següent
    PORTB = Port; 				// Ho posa al port B
    Port = Port | 0b00100000; 		// Activa Clock (bit 5) i força lectura
    PORTB = Port; 				// Ho posa al port B
    Port = Port & 0b11011111; 		// Desactiva Clock (bit 5)
    PORTB = Port; 				// Ho posa al port B
  }
  Port = Port | 0b01000000;			// Activa Latch (bit 6) per copiar a les sortides
  PORTB = Port; 				// Ho posa al port B
}
char Polsador(void) {
  char Pols = 0;
  ADCON0bits.GO = 1; 				// Posa en marxa el conversor
  while (ADCON0bits.GO == 1) 			// Mentre no acabi
    ; 					// ens esperem
  if (ADRESH < 220 && ADRESH > 200) {
    Pols = 5; 				// Comprova polsador 1
  }
  if (ADRESH < 194 && ADRESH > 174) {
    Pols = 4; 				// Comprova polsador 2
  }
  if (ADRESH < 163 && ADRESH > 143) {
    Pols = 3; 				// Comprova polsador 3
  }
  if (ADRESH < 90 && ADRESH > 70) {
    Pols = 2; 				// Comprova polsador 4
  }
  if (ADRESH < 55 && ADRESH > 35) {
    Pols = 1; 				// Comprova polsador 5
  }
  return Pols;
}
void canviaColor(char LED) {
  unsigned int temp = Sortida2;
  temp <<= 8;
  temp |= Sortida1;
  unsigned int mask = 0b0111 << 3 * (4 - LED) + 4;
  unsigned char bitsInicials = (temp & (mask)) >> 3 * (4 - LED) + 4;
  temp = (temp & (~mask)) | (colors(colorsABits(bitsInicials) + 1) << 3 * (4 - LED) + 4);
  Sortida2 = (temp >> 8) & 0xFF;
  Sortida1 = (temp) & 0xFF;
}
int colors(char n) {
  unsigned char ne;
  if (n % 8 == 6) ne = 0b00000111;
  if (n % 8 == 5) ne = 0b00000110;
  if (n % 8 == 4) ne = 0b00000101;
  if (n % 8 == 3) ne = 0b00000011;
  if (n % 8 == 2) ne = 0b00000100;
  if (n % 8 == 1) ne = 0b00000010;
  if (n % 8 == 0) ne = 0b00000001;
  if (n % 8 == 7) ne = 0b00000000;
  return ne;
}
unsigned char colorsABits(unsigned char color) {
  unsigned char ne = 0;
  if (color == 0b00000111) ne = 6;
  if (color == 0b00000110) ne = 5;
  if (color == 0b00000101) ne = 4;
  if (color == 0b00000011) ne = 3;
  if (color == 0b00000100) ne = 2;
  if (color == 0b00000010) ne = 1;
  if (color == 0b00000001) ne = 0;
  if (color == 0b00000000) ne = 7;
  return ne;
}
void TocaNota(char ValPR2, char ValCCPR1L, char ValDC1B, unsigned char durada) {
  TRISC = 0b00100000; 			// Definim com volem les E/S del port C
  						// RC5 (sortida del PWM), de moment, com a entrada
  PR2 = ValPR2; 				// Carrega PR2
  CCP1CON = CCP1CON & 0b11001111; 		// Posa a zero els bits que corresponen a DC1B
  ValDC1B = ValDC1B % 4;		 	// DC1B va de 0 a 3
  ValDC1B = ValDC1B * 16; 			// Desplaça els bits a la posició que els correspon a CCP1CON
  CCP1CON = CCP1CON + ValDC1B; 		// Coloca DC1B al seu lloc
  CCPR1L = ValCCPR1L; 			// Carrega CCPR1L, registre que ens dóna l'amplada de tON
  PIR1bits.TMR2IF = 0; 			// Desactiva el bit d'interrupció del Timer 2
  T2CON = 0b00000111; 			// Configura el Timer 2
  						// bits T2KCPS (bits 1-0) a 11 prescalat de 16
  						// bit 2 (TMR2ON) a 1, Timer activat
  						// Postscaler TOUTPS (bits 6-3) no afecten al PWM
  while (PIR1bits.TMR2IF == 0) 		// Espera l'activació del bit d'interrupció del Timer 2
    ;					// Esperem
  TRISC = 0b00000000;				// Posem RC5 (sortida del PWM) com a sortida
  if (durada == 1) {
    __delay_ms(150);
  } // CORXERA
  if (durada == 2) {
    __delay_ms(350);
  } // NEGRA
  if (durada == 3) {
    __delay_ms(550);
  } // NEGRA AMB PUNT
  if (durada == 4) {
    __delay_ms(750);
  } // BLANCA
  if (durada == 8) {
    __delay_ms(1550);
  } // RODONA
  TRISC = 0b00100000; 			// Posem RC5 (sortida del PWM) com a entrada
  						// O sigui, silenci
  __delay_ms(50); 				// Retard de 0,05 s
}

 

 

Licencia de Creative Commons
This obra by Oriol Boix is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 Unported License.