Programació en C del PIC 16F690 amb PICkit 2

Referència Trucs Perifèrics   Recursos CITCEA
Tutorial Exemples Projectes   Inici

Oscil·lador del rellotge

L'oscil·lador del microcontrolador és el que genera el senyal per tal que les instruccions s'executin amb una freqüència definida. En el PIC 16F690 podem emprar un rellotge extern o bé un rellotge intern que porta incorporat. Aquest rellotge intern pot treballar a vuit freqüències diferents (controlables amb els bits IRCF del registre OSCCON).

IRCF Freqüència                 IRCF Freqüència
0 000 31 kHz 4 100 1 MHz
1 001 125 kHz 5 101 2 MHz
2 010 250 kHz 6 110 4 MHz
3 011 500 kHz 7 111 8 MHz

En el moment de posar en marxa el microcontrolador, la configuració s'estableix a una freqüència de 4 MHz.

Cal tenir present que els canvis a la velocitat del rellotge afecten a la velocitat dels temporitzadors i a la durada de la funció _delay. Si es vol que les funcions __delay_us i __delay_ms donin retards de durada correcta, caldrà que la velocitat seleccionada coincideixi amb lque s'ha definit a _XTAL_FREQ.

Atès que la velocitat del microcontrolador afecta al consum energètic, és convenient triar la velocitat més baixa possible que ens garanteixi un bon comportament.

El següent tros de programa canvia la velocitat del rellotge a 8 MHz:

...
	OSCCON = 0b01111000;			// IRCF = 111, rellotge a 8 MHz
...

 

 

Licencia de Creative Commons
Esta obra de Oriol Boix está licenciada bajo una licencia no importada Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0.