Internet de les coses amb ESP32 i ESP8266

Exemples Referència Plaques   Recursos CITCEA
Projectes Programació Perifèrics   Inici

Analitzem quines connexions de xarxa hi ha disponibles

El programa que hi ha a continuació mira quines xarxes Wi-Fi hi ha disponibles i, per a cada una, ens indica la qualitat del senyal i el mètode de xifratge.

// Aquest programa està parcialment basat en els exemples de la pàgina
// https://www.arduino.cc/en/Tutorial/LibraryExamples#wifi1010
#include <SPI.h>  // Carreguem la biblioteca SPI
#include <WiFiNINA.h>  // Carreguem la biblioteca WiFiNINA
byte MAC[6];  // Per guardar l'adreça MAC
byte MAC_bssid[6];
int numXarxes;  // Nombre de xarxes trobades
void setup() {  // Inicialització
  Serial.begin(9600);
  while (!Serial) {
    ;  // Espera que hi hagi la connexió sèrie oberta
  }
  // Comprova si hi ha el mòdul Wi-Fi disponible:
  if (WiFi.status() == WL_NO_MODULE) {
    Serial.println("No s'ha trobat el mòdul Wi-Fi");
    while (true);  // Es bloqueja aquí
  }
  String firmware = WiFi.firmwareVersion();
  if (firmware < "1.0.0") {
    Serial.println("Cal actualitzar el firmware");
  }
  // print your MAC address:
  WiFi.macAddress(MAC);  // Mira l'adreça MAC de la placa
  Serial.print("Adreça MAC: ");
  mostraMAC(MAC);
}
void loop() {  // Programa que es repeteix indefinidament
  Serial.println("-----------------------------");
  Serial.println("Cercant xarxes disponibles...");
  numXarxes = WiFi.scanNetworks();  // Mirem quantes xarxes hi ha disponibles
  if (numXarxes == -1) {
    Serial.println("No s'ha trobat cap xarxa Wi-Fi");
  } else {
    Serial.print("S'han trobat ");
    Serial.print(numXarxes);
    Serial.println(" xarxes");
    for (int k = 0; k < numXarxes; k++) {
      Serial.print(k);
      Serial.print("-\t");  // Posa un guió seguit d'un tabulador
      Serial.print(WiFi.SSID(k));
      Serial.print("\tCanal: ");
      Serial.print(WiFi.channel(k));
      Serial.print("\tQualitat: ");
      Serial.print(WiFi.RSSI(k));
      Serial.print(" dBm");
      Serial.print("\tMAC: ");
      WiFi.BSSID(k, MAC_bssid);
      mostraMAC(MAC_bssid);
      Serial.print("\tXifratge: ");
      Xif(WiFi.encryptionType(k));
    }
    delay(10000);
  }
}
void Xif(int tipus) {
  switch (tipus) {
	  case ENC_TYPE_WEP:
      Serial.println("WEP");
      break;
    case ENC_TYPE_TKIP:
      Serial.println("WPA");
      break;
    case ENC_TYPE_CCMP:
      Serial.println("WPA2");
      break;
    case ENC_TYPE_NONE:
      Serial.println("Sense xifratge");
      break;
    case ENC_TYPE_AUTO:
      Serial.println("Automàtic");
      break;
    case ENC_TYPE_UNKNOWN:
    default:
      Serial.println("Desconegut");
      break;
  }
}
void mostraMAC(byte mac[]) {
  for (int i = 5; i >= 0; i--) {
    if (mac[i] < 16) {
      Serial.print("0");
    }
    Serial.print(mac[i], HEX);
    if (i > 0) {
      Serial.print(":");
    }
  }
  Serial.println();
}

En aquest programa hi ha la condició que el monitor sèrie estigui obert per a que el programa comenci a funcionar. Això ens permet seguir tot el procés encara que triguem a obrir el monitor sèrie. Quan el microcontrolador hagi de funcionar de manera independent de l'ordinador caldrà eliminar les línies següents per evitar aquest bloqueig.

  while (!Serial) {
    ;  // Esperem que l'usuari obri el monitor sèrie
  }

A continuació tenim una mostra de la resposta obtinguda:

Adreça MAC: 84:0D:8E:34:06:8C
-----------------------------
Cercant xarxes disponibles...
S'han trobat 4 xarxes
0-	eduroam		Canal: 13	Qualitat: -64 dBm	MAC: 00:27:E3:9D:57:00	Xifratge: Desconegut
1-	UPCguest	Canal: 13	Qualitat: -64 dBm	MAC: 00:27:E3:9D:57:02	Xifratge: Sense xifratge
2-	UPCguest	Canal: 1	Qualitat: -79 dBm	MAC: 64:F6:9D:CE:D1:E2	Xifratge: Sense xifratge
3-	eduroam		Canal: 1	Qualitat: -80 dBm	MAC: 64:F6:9D:CE:D1:E0	Xifratge: Desconegut
-----------------------------
Cercant xarxes disponibles...

El nivell de senyal és excel·lent en les dues primeres xarxes i molt bo a les altres dues.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra d'Oriol Boix està llicenciada sota una llicència no importada Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0.