Internet de les coses amb ESP32 i ESP8266

Exemples Referència Plaques   Recursos CITCEA
Projectes Programació Perifèrics   Inici

Operadors combinats

Els operadors combinats permeten escriure algunes operacions habituals de forma més compacta. Són els següents:

Operador Exemple
L'operació Equival a
+= a += b a = a + b
-= a -= b a = a - b
*= a *= b a = a * b
/= a /= b a = a / b
&= a &= b a = a & b
|= a |= b a = a | b

Hi ha uns altres operadors combinats que serveixen per incrementar i decrementar. Són els següents:

Operador Correspondència Exemple Comentaris
L'operació Equival a Abans Després
++ b = a++ b = a
a = a + 1
a = 7 b = 7
a = 8
Incrementa després de copiar
b = ++a a = a + 1
b = a
a = 7 a = 8
b = 8
Incrementa abans de copiar
a++ a = a + 1 a = 7 a = 8 Incrementa sense assignar el valor a cap altre element
-- b = a-- b = a
a = a - 1
a = 7 b = 7
a = 6
Decrementa després de copiar
b = --a a = a - 1
b = a
a = 7 a = 6
b = 6
Decrementa abans de copiar
a-- a = a - 1 a = 7 a = 6 Decrementa sense assignar el valor a cap altre element

 

 

 

En aquest web, les fotografies marcades amb [AF] són del web d'Adafruit, les marcades amb [SF] del web d'Sparkfun i les marcades amb [AU] del web d'Arduino.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licencia de Creative Commons
Esta obra de Oriol Boix está licenciada bajo una licencia no importada Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0.