Internet de les coses amb ESP32 i ESP8266

Exemples Referència Plaques   Recursos CITCEA
Projectes Programació Perifèrics   Inici

Operacions aritmètiques

Les operacions aritmètiques permeten operar entre si variables i també operar variables amb números. Els operadors bàsics són els següents:

Operador Correspon a Comentaris
= Assignació Guarda a la variable situada a la seva esquerra el resultat del que hi ha a la seva dreta
+ Suma
- Resta
* Multiplicació
/ Divisió
% Mòdul Dóna el residu de la divisió de les dues variables (o valors)
      7 % 4       donarà 3

Alguns exemples:

	a = x + 3;
	b = x - y;
	c = 4 * y;
	d = x / y;
	e = x % y;

Cal tenir present que les operacions es fan amb el tipus de variables de més capacitat. Per exemple:

	int a = 5;
	int b = 2;
	float c;
...
	// Atès que a i b són enters, el càlcul es farà amb enters
	c = a / b;	// El valor de c, després de l'operació, serà 2 (no 2.5)
...

Quan es treballa amb variables enteres, si el resultat no hi cap es segueix per l'altre costat. Si sumem 1 a una variable de tipus byte que valgui 255 el seu valor passarà a ser 0. Igualment, si sumem 1 a una variable int que valgui 32767 el seu valor passarà a ser -32768.

Podem canviar el tipus d'operador que es considera quan es fan càlculs posant el tipus que volem considerar entre parèntesi davant de la variable. Per exemple en el següent cas el valor 7.9 es converteix a enter abans de sumar. La conversió a enter es fa per truncament i no per arrodoniment; per això (int)b val 7 i a val 8.

	int a;
	float b = 7.9;
...
	a = (int) b + 1;	// El valor d'a serà 8
...

També tenim un conjunt de funcions que permeten convertir qualsevol tipus en un altre:

Funció Converteix a
char() char
byte() byte
int() int
word() word
long() long
float() float

Per exemple, si b val 3.74 resultarà que a val 3.

	int a;
	float b;
...
	a = int(b);
...

 

 

 

En aquest web, les fotografies marcades amb [AF] són del web d'Adafruit, les marcades amb [SF] del web d'Sparkfun i les marcades amb [AU] del web d'Arduino.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licencia de Creative Commons
Esta obra de Oriol Boix está licenciada bajo una licencia no importada Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0.