Internet de les coses amb ESP32 i ESP8266

Exemples Referència Plaques   Recursos CITCEA
Projectes Programació Perifèrics   Inici

Codis ASCII

Els sistemes digitals guarden les lletres, els números i altres caràcters en forma codificada. La codificació més senzilla i més habitual és la ASCII. En codi ASCII cada caràcter correspon a un número entre 0 i 127. Els 32 primers caràcters i el darrer són de control (corresponen als antics mòdems i terminals remots). Les taules següents ens mostren els diferents valors i el caràcter al que corresponen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
NUL SOH STX ETX EOT ENQ ACK BEL BS HT LF VT FF CR SO SI
 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
DLE DC1 DC2 DC3 DC4 NAK SYN ETB CAN EM SUB ESC FS GS RS US
 
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
espai ! " # $ % & ' ( ) * + , - . /
 
48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?
 
64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
@ A B C D E F G H I J K L M N O
 
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _
 
96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111
` a b c d e f g h i j k l m n o
 
112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127
p q r s t u v w x y z { | } ~ DEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licencia de Creative Commons
Esta obra de Oriol Boix está licenciada bajo una licencia no importada Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0.