Programació en ASM del PIC 16F690 amb PICkit 2

.
Referència Trucs Perifèrics  Recursos CITCEA
Tutorial Exemples Projectes   Inici

Mastermind electrònic

Programa del grup 1

Aquest grup va plantejar tres nivells de joc predeterminats però també l'opció de fer-se el joc a mida. El següent gràfic mostra la seqüència que permet, amb els cinc polsadors, seleccionar els paràmetres del joc.

Selecció de modes de joc

Els nivells predeterminats són:

Nivell Colors Tirades
1 5 8
2 7 i apagat 6
3 7 i apagat 4

El programa és el següent:

#include <p16F690.inc>
	__config (_INTRC_OSC_NOCLKOUT&_WDT_OFF&_PWRTE_OFF&_MCLRE_OFF&_CP_OFF&_BOR_OFF&_IESO_OFF&_FCMEN_OFF)
	cblock 0x20
Polsador    	; Variable que cont un bit per a cada polsador per saber si està premut
Retard1     	; Variable per al bucle de retard
Retard2     	; Variable per al bucle de retard
Retard3     	; Variable per al bucle de retard
Port      	; Variable interna de la funció EnviaR16
Sortida:2    	; Variable on es guarda la combinació per la funció EnviaR16
Compta     	; Variable per comptar els bits a la funció EnviaR16
C1       	; Comptador del color del polsador 1
C2       	; Comptador del color del polsador 2
C3       	; Comptador del color del polsador 3
C4       	; Comptador del color del polsador 4
Co1       	; Color secret LED 1
Co2       	; Color secret LED 2
Co3:2      	; Color secret LED 3
Co4       	; Color secret LED 4
D1       	; Color del LED 1
D2       	; Color del LED 2
D3:2      	; Color del LED 3
D4       	; Color del LED 4
Comprova    	; Variable per distingir tots els modes de joc
Tirades    		; Comptador de les tirades durant la partida
ComptaReg    	; Comptador usat per l'adregament indirecte
So:2      	; Variable on fem els canvis de Sortida
Encerts     	; Variable per comprovar que es compleixen els dos bytes del tercer LED
Rand:2     	; Dos bytes on guardarem el valor aleatori
Auxrand:2    	; Variable auxiliar per a Random
ValPR2     	; Aquíhi guardarem el valor de PR2
ValCCPR1L    	; Aquíhi guardarem el valor de CCPR1L
ValDC1B     	; Aquíhi guardarem el valor de DC1B
ValCCP1CON   	; Aquíhi guardarem el valor de CCP1CON
Blanca     	; Diferents durades de notes
Negra
corpunto
semicor
cor
negrapunto
Visualita    	; Variable on guardem el que mostraran els LED
Visualit
CTirades    	; Nombre màxim de tirades de la partida
Conf      	; Variable on s'emmagatzema la configuració de la partida anterior
Colorins1    	; Variables per crear un color aleatori
Colorins2
Colorins3
Colorins4
CuantosColorins 	; Nmero de colors desitjats
ColorinsN    	; Valor del nombre aleatori
	endc
	org 0
Inici
  bsf   STATUS,RP0   	; Tria el banc 1
  movlw  0xFF      	; Posa l'acumulador a FFh (tot uns)
  movwf  TRISA      	; Posa tots els bits del port A com a entrada
  clrf  TRISB      	; Posa tots els bits del port B com a sortida
  clrf  TRISC   	  	; Posa tots els bits del port C com a sortida
  movlw  b'10000000'   	; Configuració de Timer0
              	; Com a temporitzador basat en rellotge
              	; 000 - Factor d'escala de 2
              	; I resistncies de pull-up desactivades (valor per defecte)
  movwf  OPTION_REG   	; Ho guarda
  movlw  b'00010000'
  movwf  ADCON1     	; Posa el conversor a 1/8 de la freqncia
  movlw  b'00100000'   	; Definim com volem les E/S del port C
  movwf  TRISC      	; RC5 (sortida del PWM) com a entrada
  bcf   STATUS,RP0
  bsf   STATUS,RP1   	; Tria el banc 2
  movlw  b'00000100'
  movwf  ANSEL      	; Posa AN2 com entrada analògica
  bcf   STATUS,RP0
  bcf   STATUS,RP1   	; Tria el banc 0
  movlw  b'00001000'   	; Activa el bit 3
  movwf  Visualit    	; Ho copia sobre la variable Visualit
  clrf  PORTC      	; Apaga els LED
  movlw  .10       	; Retard de 2 s
  call  Rets
  btfsc  PORTA,3     	; Mira si està desactivada l'entrada A3
              	; Si està desactivada, no fa la instrucció segent
              	; Fa la instrucció si l'entrada està activada
  goto  $-1       	; Si no està premut, espera
  btfss  PORTA,3     	; Mira si està activada l'entrada A3
              	; Si està activada, no fa la instrucció segent
              	; Fa la instrucció si l'entrada està desactivada
  goto  $-1       	; Si està premut, espera
  movf  TMR0,w     	; Agafa el valor de TMR0
  movwf  Rand+1     	; I el posa com a byte més significatiu de la llavor
  swapf  TMR0,w     	; Agafa el valor permutat de TMR0
  movwf  Rand      	; I el posa com a byte menys significatiu de la llavor
  movlw  b'00001001'   	; Activa el conversor A/D connectat a AN2
  movwf  ADCON0     	; Amb el resultat justificat per l'esquerra
  clrf  So
  clrf  So+1
  movf  So,w      	; Copia els valors de So i So+1 a Sortida i Sortida+1 perqu volem que inicialment siguin iguals
  movwf  Sortida
  movf  So+1,w
  movwf  Sortida+1    
  call  EnviaR16    	; Ho envia al registre per a que tots els LED estiguin apagats inicialmente
  movlw  Tirades		; Començament de Repe per a posar totems les variables a zero
  movwf  FSR
  movlw  .16
  movwf  ComptaReg
  movlw  b'00001100'   	; Configura el PWM, bits P1M (bits 7-6) a 00 mode senzill
              	; DC1B = 00 (bits 5-4) els dos bits de menys pes són 0
              	; CCP1M = 11xx en mode senzill els bit 0 i 1 no afecten
  movwf  ValCCP1CON   	; Ho guarda per fer-ho servir més tard
  movwf  CCP1CON     	; Ho posa com a configuració del PWM
  movlw  b'00000011'   	; Configura el Timer 2
              	; bits T2KCPS (bits 1-0) a 11 prescalat de 16
              	; bit 2 (TMR2ON) a 0, Timer aturat
              	; Postscaler TOUTPS (bits 6-3) no afecten al PWM
  movwf  T2CON      	; Ho posa com a configuració del Timer 2
Repe				; Inicialitza les variables a zero
  clrf  INDF
  decf  FSR,f
  decfsz ComptaReg
  goto  Repe
  movlw  .6			; Es guarden les diferents durades de les notes
  movwf  Blanca
  movlw  .3
  movwf  Negra
  movlw  .1
  movwf  semicor
  movlw  .2
  movwf  corpunto
  movlw  .5
  movwf  negrapunto
  movlw  .2
  movwf  cor
ModeJoc
  call  Llegir     	; Llegeix els polsadors
  movf  Polsador,w
  xorlw  b'00010000'   	; Mira si s'ha premut el 5 
  btfsc  STATUS,Z    	; Si és el 5, va a Salta
  goto  Salta
  movf  Polsador,w
  xorlw  b'00000100'   	; Mira si s'ha premut el 3
  btfsc  STATUS,Z    	; Si és el 3, va a Mode1
  goto  Mode1
  movf  Polsador,w
  xorlw  b'00000010'   	; Mira si s'ha premut el 2
  btfsc  STATUS,Z    	; Si és el 2, va a Mode2
  goto  Mode2
  movf  Polsador,w
  xorlw  b'00000001'   	; Mira si s'ha premut el 1
  btfsc  STATUS,Z    	; Si és el 1, va a Mode3
  goto  Mode3
  movf  Polsador,w
  xorlw  b'00001000'   	; Mira si s'ha premut el 4
  btfss  STATUS,Z    	; Si és el 4, va a ModeJoc
  goto  ModeJoc
  call  Potenciometre	; Guarda el valor del potenciòmetre a Visualita
  movlw  b'11100000'		; SUencén el primer LED en blanc
  movwf  Sortida+1
  call  EnviaR16
  movf  Visualita,w		; Guarda el valor de Visualita a CTirades
  movwf  CTirades
  call  RetM
  call  Potenciometre	; Guarda el valor del potenciòmetre a Visualita
  movlw  b'11111100'		; SUencén el segon LED en blanc
  movwf  Sortida+1
  call  EnviaR16
  movf  Visualita,w	   
  xorlw  .1  	   	; Compara Visualita amb 1
  btfsc  STATUS,Z     	; Si són iguals, activa el bit quatre de Comprova
  bsf   Comprova,4    	; Si està activat, no sona el brunzidor
  call  RetM
  call  Potenciometre	; Guarda el valor del potenciòmetre a Visualita
  movlw  b'11111111'		; SUencén el tercer LED en blanc
  movwf  Sortida+1
  movlw  b'10000000'
  movwf  Sortida
  call  EnviaR16
  movf  Visualita,w
  xorlw  .1  	  	; Compara Visualita amb 1
  btfsc  STATUS,Z    	; Si són iguals, activa el bit tres de Comprova
  bsf   Comprova,3		; Si està activat, inicia el mode multijugador i no va a aleatori
  call  RetM
  call  Potenciometre	; Guarda el valor del potenciòmetre a Visualita
  movlw  b'11111111'		; SUencén el quart LED en blanc
  movwf  Sortida+1
  movlw  b'11110000'
  movwf  Sortida
  call  EnviaR16
  movf  Visualita,w 	
  xorlw  .4  		; Compara Visualita amb 4
  btfsc  STATUS,Z    	; Si són iguals, va a Colors4 
  goto  Colors4 		
  movf  Visualita,w 	
  xorlw  .5  		; Compara Visualita amb 5
  btfsc  STATUS,Z    	; Si són iguals, va a Colors5
  goto  Colors5 		
  movf  Visualita,w 	
  xorlw  .6  		; Compara Visualita amb 6
  btfsc  STATUS,Z    	; Si són iguals, va a Colors6
  goto  Colors6 		
  movf  Visualita,w 	
  xorlw  .7  		; Compara Visualita amb 7
  btfsc  STATUS,Z    	; Si són iguals, va a Colors7
  goto  Colors7 		
  movf  Visualita,w 	
  xorlw  .8  		; Compara Visualita amb 8
  btfsc  STATUS,Z    	; Si són iguals, va a Colors8
  goto  Colors8 		
  goto  Bucle
Salta				; Manté la configuració de l'última partida
  clrf  So
  clrf  So+1
  call  EnviaR16		; Apaga tots els LED
  movf  Conf,w
  movwf  Comprova		; Guarda la configuració de la partida anterior a Comprova
  btfsc  Comprova,3		; Si el bit corresponent al mode multijugador està activat sUinicia la partida
  goto  Bucle
  btfsc  Comprova,0		; Sinó, va a l'aleatori corresponent
  goto  Colors4
  btfsc  Comprova,1
  goto  Colors5
  btfsc  Comprova,2
  goto  Colors6
  btfsc  Comprova,5
  goto  Colors7
  goto  Colors8
Mode1              ; Mode amb 8 tirades i 5 colors
  movlw  b'00001000'
  movwf  CTirades
  goto  Colors5
Mode2              ; Mode amb 6 tirades i 8 colors
  movlw  b'00000110'
  movwf  CTirades
  bsf   Comprova,4
  goto  Colors8
Mode3              ; Mode amb 4 tirades i 8 colors
  movlw  b'00000100'
  movwf  CTirades
  bsf   Comprova,4
  goto  Colors8
Colors8				; Tots els colors possibles 
  btfsc  Comprova,3		; Comprova si està activat el bit corresponent al mode multijugador
  goto  Bucle		; Si està activat inicia la partida
  movlw  b'00001000'		; Indica el nmero de colors (8)
  call  RandomN		; Crida a la funció que genera un nmero aleatorique no supera el 7
  movwf  Colorins1		; Guarda el resultat a Colorins1
				; Repeteix la mateixa operació amb Colorins2,3 i 4
  movlw  b'00001000'
  call  RandomN		
  movwf  Colorins2
  movlw  b'00001000'
  call  RandomN	
  movwf  Colorins3
  movlw  b'00001000'
  call  RandomN
  movwf  Colorins4
  movf  Comprova,w		; Guarda la Configuració a Conf
  movwf  Conf
  goto  Aleatori		; Ho envia a Aleatori
Colors4
  bsf   Comprova,0		; Activa el bit 0 de Comprova que després limita els colors dels LED a lUhora dUescollir-los
  btfsc  Comprova,3		; Comprova si està activat el bit corresponent al mode multijugador
  goto  Bucle		; Si està activat inicia la partida
  movlw  b'00000100'		; Indica el nmero de colors (4)
  call  RandomN		; Crida a la funció que genera un nmero aleatorique no supera el 7
  movwf  Colorins1		; Guarda el resultat a Colorins1
				; Repeteix la mateixa operació amb Colorins2,3 i 4
  movlw  b'00000100'
  call  RandomN
  movwf  Colorins2
  movlw  b'00000100'
  call  RandomN
  movwf  Colorins3
  movlw  b'00000100'
  call  RandomN
  movwf  Colorins4
  movf  Comprova,w		; Guarda la Configuració a Conf
  movwf  Conf
  goto  Aleatori		; Ho envia a Aleatori
Colors5
  bsf   Comprova,1		; Activa el bit 1 de Comprova que després limita els colors dels LED a lUhora dUescollir-los
  btfsc  Comprova,3		; Comprova si està activat el bit corresponent al mode multijugador
  goto  Bucle		; Si està activat inicia la partida
  movlw  b'00000101'		; Indica el nmero de colors (5)
  call  RandomN		; Crida a la funció que genera un nmero aleatorique no supera el 7
  movwf  Colorins1		; Guarda el resultat a Colorins1
				; Repeteix la mateixa operació amb Colorins2,3 i 4
  movlw  b'00000101'
  call  RandomN
  movwf  Colorins2
  movlw  b'00000101'
  call  RandomN
  movwf  Colorins3
  movlw  b'00000101'
  call  RandomN
  movwf  Colorins4
  movf  Comprova,w		; Guarda la Configuració a Conf
  movwf  Conf
  goto  Aleatori		; Ho envia a Aleatori
Colors6
  bsf   Comprova,2		; Activa el bit 2 de Comprova que després limita els colors dels LED a lUhora dUescollir-los
  btfsc  Comprova,3		; Comprova si està activat el bit corresponent al mode multijugador
  goto  Bucle		; Si està activat inicia la partida
  movlw  b'00000110'		; Indica el nmero de colors (6)
  call  RandomN		; Crida a la funció que genera un nmero aleatorique no supera el 7
  movwf  Colorins1		; Guarda el resultat a Colorins1
				; Repeteix la mateixa operació amb Colorins2,3 i 4
  movlw  b'00000110'
  call  RandomN
  movwf  Colorins2
  movlw  b'00000110'
  call  RandomN
  movwf  Colorins3
  movlw  b'00000110'
  call  RandomN
  movwf  Colorins4
  movf  Comprova,w		; Guarda la Configuració a Conf
  movwf  Conf
  goto  Aleatori		; Ho envia a Aleatori
Colors7
  bsf   Comprova,5		; Activa el bit 5 de Comprova que després limita els colors dels LED a lUhora dUescollir-los
  btfsc  Comprova,3		; Comprova si està activat el bit corresponent al mode multijugador
  goto  Bucle		; Si està activat inicia la partida
  movlw  b'00000111'		; Indica el nmero de colors (7)
  call  RandomN		; Crida a la funció que genera un nmero aleatori que no supera el 7
  movwf  Colorins1		; Guarda el resultat a Colorins1
				; Repeteix la mateixa operació amb Colorins2,3 i 4
  movlw  b'00000111'
  call  RandomN
  movwf  Colorins2
  movlw  b'00000111'
  call  RandomN
  movwf  Colorins3
  movlw  b'00000111'
  call  RandomN
  movwf  Colorins4
  movf  Comprova,w		; Guarda la Configuració a Conf
  movwf  Conf
  goto  Aleatori		; Ho envia a Aleatori
Aleatori			; Crea la combinació secreta aleatòria comparant els valors de Colorins amb els números possibles (per exemple, si és 5: 0,1,2,3,4) 
				; I fa correspondre cada número a un color
  movlw  b'00000000'		; Compara el valor de Colorins1 amb cada nmero possible 
  xorwf  Colorins1,w
  btfsc  STATUS,Z
  bsf   Co1,7		; Si és 0, encén el primer LED de color blau
  movlw  b'00000001'
  xorwf  Colorins1,w
  btfsc  STATUS,Z
  bsf   Co1,6		; Si és 1, encén el primer LED de color verd
  movlw  b'00000010'
  xorwf  Colorins1,w
  btfsc  STATUS,Z
  bsf   Co1,5		; Si és 2, encén el primer LED de color vermell
  movlw  b'00000011'
  xorwf  Colorins1,w
  btfsc  STATUS,Z
  bsf   Co1,7		; Si és 3, encén el primer LED de color cian
  btfsc  STATUS,Z
  bsf   Co1,6
  movlw  b'00000100'
  xorwf  Colorins1,w
  btfsc  STATUS,Z
  bsf   Co1,7		; Si és 4, encén el primer LED de color Magenta
  btfsc  STATUS,Z
  bsf   Co1,5
  movlw  b'00000101'
  xorwf  Colorins1,w
  btfsc  STATUS,Z
  bsf   Co1,6		; Si és 5, encén el primer LED de color groc
  btfsc  STATUS,Z
  bsf   Co1,5
  movlw  b'00000110'
  xorwf  Colorins1,w
  btfsc  STATUS,Z
  bsf   Co1,5		; Si és 6, encén el primer LED de color blanc
  btfsc  STATUS,Z
  bsf   Co1,6
  btfsc  STATUS,Z
  bsf   Co1,7
				; Apagat en el cas de que sigui 7
  movlw  b'00000000'		; Repeteix el procés amb els LED 2,3,4
  xorwf  Colorins2,w
  btfsc  STATUS,Z
  bsf   Co3,1
  movlw  b'00000001'
  xorwf  Colorins2,w
  btfsc  STATUS,Z
  bsf   Co3,0
  movlw  b'00000010'
  xorwf  Colorins2,w
  btfsc  STATUS,Z
  bsf   Co3+1,7
  movlw  b'00000011'
  xorwf  Colorins2,w
  btfsc  STATUS,Z
  bsf   Co3,1
  btfsc  STATUS,Z
  bsf   Co3,0
  movlw  b'00000100'
  xorwf  Colorins2,w
  btfsc  STATUS,Z
  bsf   Co3,1
  btfsc  STATUS,Z
  bsf   Co3+1,7
  movlw  b'00000101'
  xorwf  Colorins2,w
  btfsc  STATUS,Z
  bsf   Co3,0
  btfsc  STATUS,Z
  bsf   Co3+1,7
  movlw  b'00000110'
  xorwf  Colorins2,w
  btfsc  STATUS,Z
  bsf   Co3,1
  btfsc  STATUS,Z
  bsf   Co3,0
  btfsc  STATUS,Z
  bsf   Co3+1,7
  movlw  b'00000000'
  xorwf  Colorins3,w
  btfsc  STATUS,Z
  bsf   Co2,4
  movlw  b'00000001'
  xorwf  Colorins3,w
  btfsc  STATUS,Z
  bsf   Co2,3
  movlw  b'00000010'
  xorwf  Colorins3,w
  btfsc  STATUS,Z
  bsf   Co2,2
  movlw  b'00000011'
  xorwf  Colorins3,w
  btfsc  STATUS,Z
  bsf   Co2,4
  btfsc  STATUS,Z
  bsf   Co2,3
  movlw  b'00000100'
  xorwf  Colorins3,w
  btfsc  STATUS,Z
  bsf   Co2,4
  btfsc  STATUS,Z
  bsf   Co2,2
  movlw  b'00000101'
  xorwf  Colorins3,w
  btfsc  STATUS,Z
  bsf   Co2,3
  btfsc  STATUS,Z
  bsf   Co2,2
  movlw  b'00000110'
  xorwf  Colorins3,w
  btfsc  STATUS,Z
  bsf   Co2,4
  btfsc  STATUS,Z
  bsf   Co2,3
  btfsc  STATUS,Z
  bsf   Co2,2
  movlw  b'00000000'
  xorwf  Colorins4,w
  btfsc  STATUS,Z
  bsf   Co4,6
  movlw  b'00000001'
  xorwf  Colorins4,w
  btfsc  STATUS,Z
  bsf   Co4,5
  movlw  b'00000010'
  xorwf  Colorins4,w
  btfsc  STATUS,Z
  bsf   Co4,4
  movlw  b'00000011'
  xorwf  Colorins4,w
  btfsc  STATUS,Z
  bsf   Co4,6
  btfsc  STATUS,Z
  bsf   Co4,5
  movlw  b'00000100'
  xorwf  Colorins4,w
  btfsc  STATUS,Z
  bsf   Co4,6
  btfsc  STATUS,Z
  bsf   Co4,4
  movlw  b'00000101'
  xorwf  Colorins4,w
  btfsc  STATUS,Z
  bsf   Co4,5
  btfsc  STATUS,Z
  bsf   Co4,4
  movlw  b'00000110'
  xorwf  Colorins4,w
  btfsc  STATUS,Z
  bsf   Co4,5
  btfsc  STATUS,Z
  bsf   Co4,6
  btfsc  STATUS,Z
  bsf   Co4,4
  goto  Fi
Bucle  			; S'inicia la partida
  clrf  Encerts     	; Posem Encerts,So i So+1 a 0 cada cop que es comença el bucle
  clrf  So
  clrf  So+1
  call  Llegir     	; Llegeix els polsadors
  movf  Polsador,w
  xorlw  b'00000001'  	; Mira si s'ha premut el 1 (polsador lliure que serveix per comprovar)
  btfsc  STATUS,Z    	; Si és el 1, va a Confirmar
  goto  Confirmar
  movf  Polsador,w
  xorlw  b'00000010'  	; Mira si s'ha premut el 2 (corresponent al LED 4)
  btfsc  STATUS,Z    	; Si és el 2, va a Led4
  goto  Led4
  movf  Polsador,w
  xorlw  b'00000100'  	; Mira si s'ha premut el 3 (corresponent al LED 3)
  btfsc  STATUS,Z    	; Si és el 2, va a Led3
  goto  Led3
  movf  Polsador,w
  xorlw  b'00001000'  	; Mira si s'ha premut el 4 (corresponent al LED 2)
  btfsc  STATUS,Z    	; Si és el 2, va a Led2
  goto  Led2
  movf  Polsador,w
  xorlw  b'00010000'  	; Mira si s'ha premut el 5 (corresponent al LED 1)
  btfsc  STATUS,Z    	; Si és el 2, va a Led1
  goto  Led1
  goto  Bucle      	; Torna a començar si no s'ha premut cap
Led1
  incf  C1,f      	; Incrementa el comptador cada cop que és premut
  movlw  .1       	; Mira si val 1, llavors el posarem Blau
  xorwf  C1,w
  btfsc  STATUS,Z
  goto  Blau1
  movlw  .2       	; Mira si val 2, llavors el posarem Verd
  xorwf  C1,w
  btfsc  STATUS,Z
  goto  Verd1
  movlw  .3       	; Mira si val 3, llavors el posarem Vermell
  xorwf  C1,w
  btfsc  STATUS,Z
  goto  Vermell1
  movlw  .4       	; Mira si val 4, llavors el posarem Cian
  xorwf  C1,w
  btfsc  STATUS,Z
  goto  Cian1
  movlw  .5       	; Mira si val 5, llavors el posarem Magenta
  xorwf  C1,w
  btfsc  STATUS,Z
  goto  Magenta1
  movlw  .6       	; Mira si val 6, llavors el posarem Groc
  xorwf  C1,w
  btfsc  STATUS,Z
  goto  Groc1
  movlw  .7       	; Mira si val 7, llavors el posarem Blanc
  xorwf  C1,w
  btfsc  STATUS,Z
  goto  Blanc1
  movlw  .8       	; Mira si val 8, llavors el posarem Negre
  xorwf  C1,w
  btfsc  STATUS,Z
  goto  Negre1
				; I així successivament per a cada Led, que tindrà el seu mini-bucle per triar color.
Led2
  incf  C2,f
  movlw  .1
  xorwf  C2,w
  btfsc  STATUS,Z
  goto  Blau2
  movlw  .2
  xorwf  C2,w
  btfsc  STATUS,Z
  goto  Verd2
  movlw  .3
  xorwf  C2,w
  btfsc  STATUS,Z
  goto  Vermell2
  movlw  .4       	
  xorwf  C2,w
  btfsc  STATUS,Z
  goto  Cian2
  movlw  .5       	
  xorwf  C2,w
  btfsc  STATUS,Z
  goto  Magenta2
  movlw  .6       	
  xorwf  C2,w
  btfsc  STATUS,Z
  goto  Groc2
  movlw  .7       	
  xorwf  C2,w
  btfsc  STATUS,Z
  goto  Blanc2
  movlw  .8       	
  xorwf  C2,w
  btfsc  STATUS,Z
  goto  Negre2
Led3
  incf  C3,f
  movlw  .1
  xorwf  C3,w
  btfsc  STATUS,Z
  goto  Blau3
  movlw  .2
  xorwf  C3,w
  btfsc  STATUS,Z
  goto  Verd3
  movlw  .3
  xorwf  C3,w
  btfsc  STATUS,Z
  goto  Vermell3
  movlw  .4       	
  xorwf  C3,w
  btfsc  STATUS,Z
  goto  Cian3
  movlw  .5       	
  xorwf  C3,w
  btfsc  STATUS,Z
  goto  Magenta3
  movlw  .6       	
  xorwf  C3,w
  btfsc  STATUS,Z
  goto  Groc3
  movlw  .7       	
  xorwf  C3,w
  btfsc  STATUS,Z
  goto  Blanc3
  movlw  .8       	
  xorwf  C3,w
  btfsc  STATUS,Z
  goto  Negre3
Led4
  incf  C4,f
  movlw  .1
  xorwf  C4,w
  btfsc  STATUS,Z
  goto  Blau4
  movlw  .2
  xorwf  C4,w
  btfsc  STATUS,Z
  goto  Verd4
  movlw  .3
  xorwf  C4,w
  btfsc  STATUS,Z
  goto  Vermell4
  movlw  .4       	
  xorwf  C4,w
  btfsc  STATUS,Z
  goto  Cian4
  movlw  .5       	
  xorwf  C4,w
  btfsc  STATUS,Z
  goto  Magenta4
  movlw  .6       	
  xorwf  C4,w
  btfsc  STATUS,Z
  goto  Groc4
  movlw  .7       	
  xorwf  C4,w
  btfsc  STATUS,Z
  goto  Blanc4
  movlw  .8       	
  xorwf  C4,w
  btfsc  STATUS,Z
  goto  Negre4
				; A les segents funcions activem i desactivem els diferents bits de la variable del color del LED corresponent
Blau1
  bcf   D1,5
  bcf   D1,6
  bsf   D1,7
  goto  Fi
Blau2
  bsf   D2,4
  bcf   D2,2
  bcf   D2,3
  goto  Fi
Blau3
  bcf   D3,0
  bsf   D3,1
  bcf   D3+1,7
  goto  Fi
Blau4
  bcf   D4,4
  bcf   D4,5
  bsf   D4,6
  goto  Fi

Verd1
  bcf   D1,7
  bsf   D1,6
  bcf   D1,5
  goto  Fi
Verd2
  bcf   D2,2
  bsf   D2,3
  bcf   D2,4
  goto  Fi
Verd3
  bcf   D3,1
  bsf   D3,0
  bcf   D3+1,7
  goto  Fi
Verd4
  bcf   D4,4
  bsf   D4,5
  bcf   D4,6
  goto  Fi
Vermell1
  bsf   D1,5
  bcf   D1,6
  bcf   D1,7
  goto  Fi
Vermell2
  bsf   D2,2
  bcf   D2,3
  bcf   D2,4
  goto  Fi
Vermell3
  bcf   D3,0
  bcf   D3,1
  bsf   D3+1,7
  goto  Fi
Vermell4
  bcf   D4,6
  bcf   D4,5
  bsf   D4,4
  goto  Fi
				; Si està activat el bit 0 de Comprova (sUhan escolit 4 colors), es posa a zero el comptador i torna a començar
Cian1
  bcf   D1,5
  bsf   D1,6
  bsf   D1,7
  btfsc  Comprova,0
  clrf  C1
  goto  Fi
Cian2
  bsf   D2,4
  bcf   D2,2
  bsf   D2,3
  btfsc  Comprova,0
  clrf  C2
  goto  Fi
Cian3
  bsf   D3,0
  bsf   D3,1
  bcf   D3+1,7
  btfsc  Comprova,0
  clrf  C3
  goto  Fi
Cian4
  bcf   D4,4
  bsf   D4,5
  bsf   D4,6
  btfsc  Comprova,0
  clrf  C4
  goto  Fi
				; Si està activat el bit 1 de Comprova (sUhan escolit 5 colors), es posa a zero el comptador i torna a començar
Magenta1
  bsf   D1,5
  bcf   D1,6
  bsf   D1,7
  btfsc  Comprova,1
  clrf  C1
  goto  Fi
Magenta2
  bsf   D2,4
  bsf   D2,2
  bcf   D2,3
  btfsc  Comprova,1
  clrf  C2
  goto  Fi
Magenta3
  bcf   D3,0
  bsf   D3,1
  bsf   D3+1,7
  btfsc  Comprova,1
  clrf  C3
  goto  Fi
Magenta4
  bsf   D4,4
  bcf   D4,5
  bsf   D4,6
  btfsc  Comprova,1
  clrf  C4
  goto  Fi
				; Si està activat el bit 2 de Comprova (sUhan escolit 6 colors), es posa a zero el comptador i torna a començar	
Groc1
  bsf   D1,5
  bsf   D1,6
  bcf   D1,7
  btfsc  Comprova,2
  clrf  C1
  goto  Fi
Groc2
  bcf   D2,4
  bsf   D2,3
  bsf   D2,2
  btfsc  Comprova,2
  clrf  C2
  goto  Fi
Groc3
  bcf   D3,1
  bsf   D3,0
  bsf   D3+1,7
  btfsc  Comprova,2
  clrf  C3
  goto  Fi
Groc4
  bsf   D4,5
  bsf   D4,4
  bcf   D4,6
  btfsc  Comprova,2
  clrf  C4
  goto  Fi
				; Si està activat el bit 5 de Comprova (s'han escolit 7 colors), es posa a zero el comptador i torna a començar
Blanc1
  bsf   D1,5
  bsf   D1,6
  bsf   D1,7
  btfsc  Comprova,5
  clrf  C1
  goto  Fi
Blanc2
  bsf   D2,4
  bsf   D2,2
  bsf   D2,3
  btfsc  Comprova,5
  clrf  C2
  goto  Fi
Blanc3
  bsf   D3,0
  bsf   D3,1
  bsf   D3+1,7
  btfsc  Comprova,5
  clrf  C3
  goto  Fi
Blanc4
  bsf   D4,4
  bsf   D4,5
  bsf   D4,6
  btfsc  Comprova,5
  clrf  C4
  goto  Fi
				; Posa a zero el comptador per a que torni a començar
Negre1
  bcf   D1,5
  bcf   D1,6
  bcf   D1,7
  clrf  C1
  goto  Fi
Negre2
  bcf   D2,4
  bcf   D2,2
  bcf   D2,3
  clrf  C2
  goto  Fi
Negre3
  bcf   D3,0
  bcf   D3,1
  bcf   D3+1,7
  clrf  C3
  goto  Fi
Negre4
  bcf   D4,4
  bcf   D4,5
  bcf   D4,6
  clrf  C4
  goto  Fi
Confirmar  			; Comprova si s'han encertat els colors i sUencenen els LED grocs coresponents en el cas que s'hagin encertat
  btfsc  Comprova,3  	; Si està activat el bit 3 de Comprova (mode multijugador) va a Copiar
  goto  Copiar
  movf  Co1,w      	; Copia el valor del color secret del LED 1 a l'acumulador
  xorwf  D1,w      	; Compara el valor de l'acumulador amb el color coresponent 
  btfsc  STATUS,Z
  bsf   So,3      	; Si són iguals, activa el LED groc 4
  movf  Co2,w      	; Copia el valor del color secret del LED 2 a l'acumulador
  xorwf  D2,w      	; Compara el valor de l'acumulador amb el color coresponent 
  btfsc  STATUS,Z
  bsf   So,2      	; Si són iguals, activa el LED groc 3
  movf  Co3,w      	; Copia el valor del color secrert del LED 3 a l'acumulador
  xorwf  D3,w      	; Compara el valor de l'acumulador amb el color coresponent 
  btfsc  STATUS,Z
  bsf   Encerts,0    	; Si són iguals, s'activa el primer bit de Encerts
  movf  Co3+1,w     	; Copia el valor del color secret del LED 3 a l'acumulador
  xorwf  D3+1,w     	; Compara el valor de l'acumulador amb el color coresponent
  btfsc  STATUS,Z
  bsf   Encerts,1    	; Si són iguals, s'activa el segon bit de Encerts
  movlw  b'00000011'   	; Copia el valor
  xorwf  Encerts,w    	; Compara el valor amb Encerts
  btfsc  STATUS,Z
  bsf   So,1      	; Si són iguals, activa el LED groc 2
  movf  Co4,w      	; Copia el valor del color del LED 4 a l'acumulador
  xorwf  D4,w      	; Compara el valor de l'acumulador amb el color coresponent 
  btfsc  STATUS,Z
  bsf   So,0      	; Si són iguals, activa el LED groc 1
  incf  Tirades,f		; Incrementa el nmero de tirades
  btfss  So,0		; Si està activat el LED groc 1 salta	
  goto  Fi			; Sinó va a Fi
  btfss  So,1		; Si està activat el LED groc 2 salta
  goto  Fi			; Sinó va a Fi
  btfss  So,2		; Si està activat el LED groc 3 salta
  goto  Fi			; Sinó va a Fi
  btfss  So,3		; Si està activat el LED groc 4 salta
  goto  Fi			; Sinó va a Fi
  goto  FinalBo		; Si estan tots els LED grocs encesos (ha encertat la combinació secreta), va a FinalBo
Copiar				; Només entra en el mode multijugador i guarda els colors dels LED a la combinació secreta 			
  movf  D1,w
  movwf  Co1
  movf  D2,w
  movwf  Co2
  movf  D3,w
  movwf  Co3
  movf  D3+1,w
  movwf  Co3+1
  movf  D4,w
  movwf  Co4
  clrf  D1			; Un cop guardats es posen a zero per a que s'apaguin
  clrf  D2
  clrf  D3
  clrf  D3+1
  clrf  D4
  movf  Comprova,w		; Guarda la configuració de la partida a Conf
  movwf  Conf
  bcf   Comprova,3		; Desactiva el bit 3 de Comprova per a que no torni a entrar a Copiar
Fi 				
  movf  CTirades,w		; Compara el número de tirades màxim (CTirades) amb les que s'han jugat fins el moment (Tirades)
  xorwf  Tirades,w
  btfsc  STATUS,Z
  goto  FinalDolent		; Si són iguals (no ha encertat la combinació secreta en el nmero màxim de tirades), va a FinalDolent
  call  EncendreLeds	; Encén els LED
  movf  Tirades,w		; Mostra als LED vermells el número de tirades jugades fins el moment
  movwf  PORTC
  call  Rets      	
  goto  Bucle      	; Torna a començar
FinalBo
  clrf  Tirades		; Posa a zero Tirades
  movlw  b'01000000'		; Encén els LED de color verd
  movwf  D1
  movlw  b'00001000'
  movwf  D2
  movlw  b'00000001'
  movwf  D3
  movlw  b'00000000'
  movwf  D3+1
  movlw  b'00100000'
  movwf  D4
  call  EncendreLeds
  bcf   STATUS,RP0
  bsf   STATUS,RP1  	; Tria el banc 2
  movlw  b'00000001'
  movwf  ANSEL    	; Posa AN0 com entrada analògica
  bcf   STATUS,RP0
  bcf   STATUS,RP1  	; Tria el banc 0
  movlw  b'00000001'  	; Activa el conversor A/D connectat a AN0
  movwf  ADCON0    	; Amb el resultat justificat per l'esquerra
  btfss  Comprova,4		; Comprova si està activat el bit 4 de Comprova
  call  Campeones		; Si no està activat sona el brunzidor
  goto  Inici		; Torna a començar (nova partida)
FinalDolent
  clrf  Tirades		; Posa a zero Tirades
  movf  Co1,w		; Encén els LED amb la combinació secreta
  movwf  D1
  movf  Co2,w
  movwf  D2
  movf  Co3,w
  movwf  D3
  movf  Co3+1,w
  movwf  D3+1
  movf  Co4,w
  movwf  D4
  call  EncendreLeds
  btfss  Comprova,4		; Comprova si està activat el bit 4 de Comprova
  call  Marcha_funebre	; Si no està activat sona el brunzidor
  goto  Inici		; Torna a començar (nova partida)
RandomN				; Crea un valor aleatori menor o igual al número que hi ha guardat a l'acumulador a l'hora de cridar la funció
  movwf  CuantosColorins	; Guarda el valor de l'acumulador (número de colors escollit) a CuantosColorins
RandomN1
  call  Random		; S'obtenen dos nombres aleatoris: Rand i Rand+1
  movlw  b'00000111'		; Fa la funció and entre Rand+1 i l'acumulador (b'00000111')
  andwf  Rand+1,w
  movwf  ColorinsN		; Guarda el resultat a ColorinsN	
  subwf  CuantosColorins,w	; Li resta al valor obtingut el número de colors escollit (Cuantos Colorins)
  btfsc  STATUS,Z		; Si el resultat és zero (activa el bit Z), torna a generar un altre número aleatori (el que tenim és major que el número màxim de colors)
  goto  RandomN1		
  btfss  STATUS,C		; Si el resultat és menor que zero (activa el bit C), guarda el valor obtingut abans de la resta (ColorinsN) a l'acumulador
  goto  RandomN1		; Sinó, torna a generar un altre número aleatori
  movf  ColorinsN,w
  return
Potenciometre
  bcf   STATUS,RP0
  bsf   STATUS,RP1  	; Tria el banc 2
  movlw  b'00000001'
  movwf  ANSEL    	; Posa AN0 com entrada analògica
  bcf   STATUS,RP0
  bcf   STATUS,RP1  	; Tria el banc 0
  movlw  b'00000001'  	; activa el conversor A/D connectat a AN0
  movwf  ADCON0    	; amb el resultat justificat per l'esquerra
  movlw  b'00000000'  	; Activa el bit 3
  movwf  Visualita  	; Ho copia sobre la variable Visualit
Bucle2
  nop      		; espera un microsegon
  nop      		; espera un microsegon
  nop      		; espera un microsegon
  nop      		; espera un microsegon
  nop      		; espera un microsegon, en total 5
  bsf   ADCON0,GO  	; Inicia la conversió
  btfsc  ADCON0,GO  	; Quan el bit sigui 0 la conversió haurà acabat
  goto  $-1    		; repetim la línia fins que deixi de ser 0
  swapf  ADRESH,w  	; Copia els bits superiors a l'acumulador
  movwf  Visualita    	; Ho copia a la variable Retard2
  movwf  PORTC    	; Copia el resultat sobre els LED
  bcf   STATUS,RP0
  bsf   STATUS,RP1    	; Tria el banc 2
  movlw  b'00000100'
  movwf  ANSEL     	; Posa AN2 com entrada analògica
  bcf   STATUS,RP0
  bcf   STATUS,RP1    	; Tria el banc 0
  movlw  b'00001000'  	; Activa el bit 3
  movlw  .10      	; Retard de 2 s
  call  Rets
  btfsc  PORTA,3      	; Mira si està activada l'entrada A3
  goto  Potenciometre    ; Si està premut, espera
  movlw  b'00001001'  	; Activa el conversor A/D connectat a AN2
  movwf  ADCON0     	; Amb el resultat justificat per l'esquerra
  movf  Visualita,w 	; Copia valor pot a acu
  andlw  b'00001111' 	; Fa AND amb el valor de l'acumulador (Visualita) per a que es mantinguin els dels LED
  movwf  Visualita  	; Copia el resultat a Visualita
  clrf  PORTC
  return
EncendreLeds			; Copia els valors dels colors de cada LED a So i So+1 i a Sortida i Sortida+1 respectivament, i encén els LED
  movf  D1,w      	
  iorwf  So+1,f     	
  movf  D2,w      	
  iorwf  So+1,f     	
  movf  D3,w      	
  iorwf  So+1,f     	
  movf  D3+1,w     	
  iorwf  So,f      	
  movf  D4,w      	
  iorwf  So,f      	
  movf  So+1,w
  movwf  Sortida+1
  movf  So,w
  movwf  Sortida
  call  EnviaR16
  return
Campeones
  call  Sol
  movf  corpunto,w
  movwf  Retard3
  call  TocaNota    	; Toca la nota configurada
  call  Sol
  movf  semicor,w
  movwf  Retard3
  call  TocaNota    	; Toca la nota configurada
  call  Sol
  movf  Blanca,w
  movwf  Retard3
  call  TocaNota    	; Toca la nota configurada
  call  Mi
  movf  Negra,w
  movwf  Retard3
  call  TocaNota    	; Toca la nota configurada
  call  Mi
  movf  corpunto,w
  movwf  Retard3
  call  TocaNota    	; Toca la nota configurada
  call  Mi
  movf  semicor,w
  movwf  Retard3
  call  TocaNota    	; Toca la nota configurada
  call  Mi
  movf  Blanca,w
  movwf  Retard3
  call  TocaNota    	; Toca la nota configurada
  call  Do
  movf  Negra,w
  movwf  Retard3
  call  TocaNota    	; Toca la nota configurada
  call  Do
  movf  Negra,w
  movwf  Retard3
  call  TocaNota    	; Toca la nota configurada
  call  Re
  movf  Negra,w
  movwf  Retard3
  call  TocaNota    	; Toca la nota configurada
  call  Re
  movf  Negra,w
  movwf  Retard3
  call  TocaNota    	; Toca la nota configurada
  call  Sol
  movf  Negra,w
  movwf  Retard3
  call  TocaNota    	; Toca la nota configurada
  call  Sol
  movf  Negra,w
  movwf  Retard3
  call  TocaNota    	; Toca la nota configurada
  call  Mi
  movf  Blanca,w
  movwf  Retard3
  call  TocaNota    	; Toca la nota configurada
  return
Marcha_funebre
  call  Re
  movf  Blanca,w
  movwf  Retard3
  call  TocaNota    	; Toca la nota configurada
  call  Re
  movf  negrapunto,w
  movwf  Retard3
  call  TocaNota    	; Toca la nota configurada
  call  Re
  movf  semicor,w
  movwf  Retard3
  call  TocaNota    	; Toca la nota configurada
  call  Re
  movf  Blanca,w
  movwf  Retard3
  call  TocaNota    	; Toca la nota configurada
  call  Fa
  movf  negrapunto,w
  movwf  Retard3
  call  TocaNota    	; Toca la nota configurada
  call  Mi
  movf  semicor,w
  movwf  Retard3
  call  TocaNota    	; Toca la nota configurada
  call  Mi
  movf  negrapunto,w
  movwf  Retard3
  call  TocaNota    	; Toca la nota configurada
  call  Re
  movf  semicor,w
  movwf  Retard3
  call  TocaNota    	; Toca la nota configurada
  call  Re
  movf  negrapunto,w
  movwf  Retard3
  call  TocaNota    	; Toca la nota configurada
  call  Re
  movf  semicor,w
  movwf  Retard3
  call  TocaNota    	; Toca la nota configurada
  call  Re
  movf  Blanca,w
  movwf  Retard3
  call  TocaNota    	; Toca la nota configurada
  return
Llegir 			; Funció aïllada que llegeix els polsadors
  clrf  Polsador  	; Si aquest valor no es canvia és que no hi ha cap polsador premut
  nop         	; espera un microsegon
  nop         	; espera un microsegon
  nop         	; espera un microsegon
  nop         	; espera un microsegon
  nop         	; espera un microsegon, en total 5
  bsf   ADCON0,GO  	; Inicia la conversió
  btfsc  ADCON0,GO 		; Quan el bit sigui 0 la conversió haurà acabat
  goto  $-1     	; Repetim la línia fins que deixi de ser 0
            		; Comparació P1
  movlw  .220    		; Límit superior de P1
  subwf  ADRESH,w  		; W = ADRESH - W
  btfsc  STATUS,C  		; C = 1 si ADRESH >= W
  goto  NoP1    	; ADRESH >= W
  movlw  .200    		; Límit inferior de P1
  subwf  ADRESH,w  		; W = ADRESH - W
  btfss  STATUS,C  		; C = 1 si ADRESH >= W
  goto  NoP1    	; ADRESH < W
  movlw  b'00000001'  	; Polsador P1
  movwf  Polsador  		; Ho copia a Polsador
  goto  NoP5
NoP1  			; Comparació P2
  movlw  .194    		; Límit superior de P2
  subwf  ADRESH,w  		; W = ADRESH - W
  btfsc  STATUS,C  		; C = 1 si ADRESH >= W
  goto  NoP2    	; ADRESH >= W
  movlw  .174    		; Límit inferior de P2
  subwf  ADRESH,w  		; W = ADRESH - W
  btfss  STATUS,C  		; C = 1 si ADRESH >= W
  goto  NoP2    	; ADRESH < W
  movlw  b'00000010'  	; Polsador P2
  movwf  Polsador  		; Ho copia a Polsador
  goto  NoP5
NoP2   			; Comparació P3
  movlw  .163    		; Límit superior de P3
  subwf  ADRESH,w  		; W = ADRESH - W
  btfsc  STATUS,C  		; C = 1 si ADRESH >= W
  goto  NoP3    	; ADRESH >= W
  movlw  .143    		; Límit inferior de P3
  subwf  ADRESH,w  		; W = ADRESH - W
  btfss  STATUS,C  		; C = 1 si ADRESH >= W
  goto  NoP3    	; ADRESH < W
  movlw  b'00000100'  	; Polsador P3
  movwf  Polsador  		; Ho copia a Polsador
  goto  NoP5
NoP3   			; Comparació P4
  movlw  .90    		; Límit superior de P4
  subwf  ADRESH,w  		; W = ADRESH - W
  btfsc  STATUS,C  		; C = 1 si ADRESH >= W
  goto  NoP4    	; ADRESH >= W
  movlw  .70    		; Límit inferior de P4
  subwf  ADRESH,w  		; W = ADRESH - W
  btfss  STATUS,C  		; C = 1 si ADRESH >= W
  goto  NoP4    	; ADRESH < W
  movlw  b'00001000'  	; Polsador P4
  movwf  Polsador  		; Ho copia a Polsador
  goto  NoP5
NoP4   			; Comparació P5
  movlw  .55    		; Límit superior de P5
  subwf  ADRESH,w  		; W = ADRESH - W
  btfsc  STATUS,C  		; C = 1 si ADRESH >= W
  goto  NoP5    	; ADRESH >= W
  movlw  .35    		; Límit inferior de P5
  subwf  ADRESH,w  		; W = ADRESH - W
  btfss  STATUS,C  		; C = 1 si ADRESH >= W
  goto  NoP5    	; ADRESH < W
  movlw  b'00010000'  	; Polsador P5
  movwf  Polsador  		; Ho copia a Polsador
NoP5
  return
EnviaR16        	; Envia 16 bits a un registre de desplaAament
            		; Els bits estan a les variables Sortida (bits menys significatius)
            		; i Sortida+1
            		; Al final de la funció, el valor de Sortida queda corromput
            		; Si es vol conservar, cal copiar-lo a una altra variable - PER AIXÒ HEM CREAT So i So+1
  bcf   Port,5    	; S'assegura que Clock està desactivat
  bcf   Port,6    	; S'assegura que Latch està desactivat
            		; En cas contrari, els bits enviats es copiarien
            		; immediatament a les sortides
  movf  Port,w   	; Agafa el valor de Port
  movwf  PORTB   		; I el posa al port B
  movlw  .16    		; número de bits a enviar
  movwf  Compta   		; Variable per comptar els bits
BucleR16
  bcf   Port,4    	; Desactiva Data. Si toca activar-ho, ja ho farem
  rlf   Sortida,f  	; Fa sortir el bit de mHs a l'esquerra cap a C
            		; i roda els altres a l'esquerra
  rlf   Sortida+1,f 	; Fa sortir el bit de més a l'esquerra cap a C
            		; i roda els altres a l'esquerra
  btfsc  STATUS,C  		; Mira si el bit de l'esquerra era un 1
  bsf   Port,4    	; Si era 1, activa Data
  movf  Port,w   	; Agafa el valor de Port. El valor que ha canviat és Data
  movwf  PORTB   		; I el posa al port B
  bsf   Port,5    	; Activa Clock, forAant a llegir el bit
  movf  Port,w   	; Agafa el valor de Port. El valor que ha canviat és Clock
  movwf  PORTB   		; I el posa al port B
  bcf   Port,5    	; Desactiva Clock
  movf  Port,w   	; Agafa el valor de Port. El valor que ha canviat és Clock
  movwf  PORTB   		; I el posa al port B
  decfsz Compta  		; Decrementa Compta
  goto  BucleR16  	; Si Compta no és zero, repeteix el bucle
  bsf   Port,6    	; Torna a activar Latch. Els valors es copiaran a la sortida del registre
  movf  Port,w   	; Agafa el valor de Port. El valor que ha canviat és Latch
  movwf  PORTB   		; I el posa al port B
  return
Random
  clrf  Auxrand      	; Posa a zero les variables auxiliars
  clrf  Auxrand+1    	; Posa a zero les variables auxiliars
          		; Rand+1:  15 14 13 12 11 10 9 8
          		; Rand:     7 6 5 4 3 2 1 0
  rlf   Rand+1,w    	; Roda a l'esquerra i deixa el resultat a W
          		; Rand+1:  15 14 13 12 11 10 9 8
          		; W:    14 13 12 11 10 9 8 X
  xorwf  Rand+1,w    	; Fa un xor amb l'original i deixa el resultat a W
  movwf  Auxrand+1    	; El bit de l'esquerra serà la xor del 14 i el 15
  swapf  Rand+1,f    	; Permuta els nibbles
          		; Rand+1:  11 10 9 8 15 14 13 12
          		; Rand:     7 6 5 4 3 2 1 0
  swapf  Rand,w      	; Guarda els nibbles permutats a W
  movwf  Auxrand      	; Auxrand:   3 2 1 0 7 6 5 4
  bcf   STATUS,C    	; Entrarem un zero
  rlf   Auxrand,f    	; Hem rodat a l'esquerra, ara el bit 3 és a C
  btfsc  STATUS,C    	; Si C és zero no fem res
  bsf   Auxrand,0    	; Si C és 1, activem el bit de la dreta
          		; Auxrand:   2 1 0 7 6 5 4 3
          		; Rand+1:  11 10 9 8 15 14 13 12
          		; Rand:     7 6 5 4 3 2 1 0
  movf  Auxrand,w    	; Copia Auxrand a W
  xorwf  Rand+1,w    	; El bit de la dreta de W serà la xor de 3 i 12
  swapf  Rand+1,f    	; Ho torna a deixar com estava
          		; Rand+1:  15 14 13 12 11 10 9 8
          		; Rand:     7 6 5 4 3 2 1 0
  andlw  b'00000001'    	; Posa w a zero excepte el bit de la dreta
  rlf   Auxrand+1,f    	; Agafem el bit de l'esquerra i el posem a C
          		; Aquest bit era la xor del 14 i el 15
  rlf   Rand,f      	; Rodem Rand a l'esquerra entrant el bit que volem per la dreta
  xorwf  Rand,f      	; Li fem una xor amb W que afecta només al bit de la dreta
  rlf   Rand+1,f    	; Rodem Rand+1 a l'esquerra entrant el bit que ha sortit de Rand
  return
Rets          	; Funció de retard 
  movwf  Retard3
Bucles
  decfsz Retard1,f
  goto  Bucles
  decfsz Retard2,f
  goto  Bucles
  return
Ret10ms
  decfsz Retard1,f
  goto  Ret10ms
  decfsz Retard2,f
  goto  Ret10ms
  return
TocaNota
  movf  ValPR2,w    	; Valor de PR2 per a la nota desitjada
  bsf   STATUS,RP0    	; Tria el banc 1
  bsf   TRISC,5      	; Posem RC5 (sortida del PWM) com a entrada
  movwf  PR2      	; Ho posem com a comparacis al Timer 2
  bcf   STATUS,RP0    	; Tria el banc 0
  movf  ValCCP1CON,w    ; Agafa la configuració de CCP1CON
  andlw  b'11001111'    	; Posa els bits que corresponen a DC1B a zero per precaució
  movwf  ValCCP1CON    	; I ho torna a guardar
  swapf  ValDC1B,w    	; Agafa el valor que ha d'anar a DC1B
            	; I el guarda, permutat, a W
            	; Els dos bits han de quedar a les posicions 4-5
  andlw  b'00110000'    	; Posa els altres sis bits a zero per precaució
  iorwf  ValCCP1CON,w    ; I ho afegeix a CCP1CON
  movwf  CCP1CON      	; Ho posa com a configuració del PWM
  movf  ValCCPR1L,w    	; Valor de CCPR1L
  movwf  CCPR1L      	; Registre que ens dóna l'amplada de tON
  bcf   PIR1,TMR2IF    	; Desactiva el bit d'interrupció del Timer 2
  bsf   T2CON,TMR2ON    ; Activa el Timer 2
            	; No convé engegar el PWM fins que el Timer 2 no ha fet un cicle
  btfss  PIR1,TMR2IF    	; Espera l'activació del bit d'interrupció del Timer 2
  goto  $-1
  bsf   STATUS,RP0    	; Tria el banc 1
  bcf   TRISC,5      	; Posem RC5 (sortida del PWM) com a sortida
  bcf   STATUS,RP0    	; Tria el banc 0
  call  Rets1      	; Espera 0,2 s
  bsf   STATUS,RP0    	; Tria el banc 1
  bsf   TRISC,5      	; Posem RC5 (sortida del PWM) com a entrada
            	; Fem silenci
  bcf   STATUS,RP0    	; Tria el banc 0
  call  Ret10ms
  return
Rets1          	; Funció de retard
  movlw  .30
  movwf  Retard2
Bucles1
  decfsz Retard1,f
  goto  Bucles1
  decfsz Retard2,f
  goto  Bucles1
  decfsz Retard3,f
  goto  Bucles1
  return
RetM          	; Funció de retard 
  decfsz Retard1,f
  goto  RetM
  decfsz Retard2,f
  goto  RetM
  return
				; Configuració de les diferents notes
Sol
  movlw    .158    	
  movwf    ValPR2     
  movlw    .79      
  movwf    ValCCPR1L   
  movlw    .2      	
  movwf    ValDC1B    
  return
Fa
  movlw    .178      
  movwf    ValPR2     
  movlw    .89      
  movwf    ValCCPR1L   
  movlw    .2      
  movwf    ValDC1B    
  return
Mi
  movlw    .189     
  movwf    ValPR2  
  movlw    .95     
  movwf    ValCCPR1L   
  movlw    .0      
  movwf    ValDC1B   
  return
Re
  movlw    .212      
  movwf    ValPR2    
  movlw    .106     
  movwf    ValCCPR1L  
  movlw    .2      
  movwf    ValDC1B    
  return
Do
  movlw    .238      
  movwf    ValPR2    
  movlw    .119     
  movwf    ValCCPR1L   
  movlw    .2      	
  movwf    ValDC1B    
  return
  end

 

 

Licencia de Creative Commons
This obra by Oriol Boix is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 Unported License.