Programació en ASM del PIC 16F690 amb PICkit 2

Referència Trucs Perifèrics   Recursos CITCEA
Tutorial Exemples Projectes   Inici

Monitor d'energia elèctrica

En aquest projecte, que correspon a la primavera de 2013, volem llegir el corrent elèctric amb un microcontrolador i visualitzar l'energia consumida en una pantalla.

Farem servir el sensor de corrent d'efecte Hall. Els valors llegits al sensor poden anar de 512 a poc més de 700 si el corrent és positiu i de 300 i poc a 511 si és negatiu. Si el corrent és nul, el valor llegit serà 512.

Si nosaltres volem trobar el valor absolut resultarà que si el valor de corrent és positiu o nul (lectura >= 512) cal restar 512 a la lectura. Si, en canvi, el valor del corrent és negatiu (lectura < 512) cal restar la lectura de 512. En aquest cas, els valors resultants seran sempre inferiors a 255 o sigui que poden ser emmagatzemats en un sol byte.

El càlcul del valor amb el que hem de treballar resulta ser molt senzill. Tindrem un valor llegit amb el conversor que estarà emmagatzemat en dos bytes. En el byte superior només hi haurà dos bits útils (el conversor és de 10 bits) que poden ser:

Byte alt Valors als que correspon
0000 0011 Valor superior a 768
No en tindrem
0000 0010 Valor entre 512 i 767
Correspon a corrents positius o nuls
0000 0001 Valor entre 256 i 511
Correspon a corrents negatius
0000 0000 Valor inferior a 256
No en tindrem

En el cas de corrents negatius, cal restar el valor de 512. Però restar un número de 512 equival a complementar aquest número i sumar-li 1, tal com comentàvem a la descripció del bit C.

Així doncs, si el segon bit (bit 1) del byte superior està activat ens quedarem només amb el byte inferior. Si, en canvi, aquest bit està desactivat complementarem (comf) el byte inferior i li sumarem 1 (incf) En tots dos casos, deixar de mirar el byte superior equival, en el nostre cas, a restar 512 i, per tant, no cal fer cap resta.

A continuació posarem els programes realitzats pels grups. Estan tal com els han deixat i tenint present que no els va donar temps de simplificar-los o millorar-los. També pot ser que hi hagi errades ortogràfiques.

Programa del grup 1 (Amber)

Programa del grup 2

Programa del grup 3

Programa del grup 4

Programa del grup 5

 

 

Licencia de Creative Commons
This obra by Oriol Boix is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 Unported License.