Programació en C del PIC 16F690 amb PICkit 2

Referència Trucs Perifèrics   Recursos CITCEA
Tutorial Exemples Projectes   Inici

Mastermind electrònic

En aquest projecte volem fer un joc del Mastermind. Per això disposarem de quatre LED tricolor per indicar les combinacions de color i quatre LED monocolor per indicar els encerts. Aquests LED els controlarem amb uns registres de desplaçament. També tindrem cinc polsadors connectats a una entrada analògica i un brunzidor piezoelèctric que ens permetrà, si ho desitgem, afegir una melodia al nostre joc. L'esquema de connexionat dels elements és el següent:

Circuit del Mastermind

Els LED tricolor no només ens permeten obtenir els tres colors que incorporen (vermell, blau i verd) sinó alguns colors més. En teoria, combinant aquests tres colors (amb diferents intensitats) podem obtenir quasi infinits colors. Però nosaltres només podem tenir els colors activats o desactivats (sense variar-ne la intensitat) i, per tant, el nombre de possibles colors és reduït. En principi, disposem dels de la taula següent:

Vermell (R) Verd (G) Blau (B) Color
1 0 0 Vermell
0 1 0 Verd
0 0 1 Blau
1 1 0 Groc
1 0 1 Magenta
0 1 1 Cian
1 1 1 Blanc

Alternant de forma ràpida dues o més combinacions podem fer alguns colors intermedis; per exemple:

Vermell (R) Verd (G) Blau (B) Color
1 0 1 Morat
0 0 1

El programa de l'exemple NM permet provar el brunzidor. i el programa de l'exemple PA permet provar els polsadors.

En el programa que farem com a exemple, tindrem les variables Sortida i Sortida+1 que és on posarem els valors que volem enviar als registres i, per tant, als LED. La següent taula ens indica a quin LED correspon cada bit i alguns exemples, que són els que veurem al programa de mostra.

Sortida2 Sortida1 Comentari
B3 G3 R3 B2 G2 R2 B1 G1 R1 B0 G0 R0 M3 M2 M1 M0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 Monocrom encesos i tricolor apagats
0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 Monocrom apagats i tricolor vermells
0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 Monocrom apagats i tricolor verds
1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Monocrom apagats i tricolor blaus

El següent programa permet provar els registres de desplaçament:

#pragma config FOSC = INTRCIO, WDTE = OFF, PWRTE = OFF, MCLRE = OFF, CP = OFF, CPD = OFF, BOREN = OFF, IESO = OFF, FCMEN = OFF
#include "pic16f690.h"				// Carrega el fitxer d'adreces i paràmetres del PIC 16F690
#include <xc.h>					// Carrega el fitxer de funcions
char Sortida1, Sortida2;			// Valors a enviar al registre de desplaçament
						// Sortida2 correspon als bits del 8 al 15 i Sortida1 als bits del 0 al 7
						// Sortida2				Sortida1
						// B3 G3 V3 B2 G2 V2 B1 G1		R1 B0 G0 R0 M3 M2 M1 M0
						// Definició de les funcions que farem servir 
void EnviaR16(char Valor1, char Valor2);	// Envia 16 bits
void main (void) {
	TRISC = 0;				// Tot el port C és de sortida
	TRISB = 0;				// Tot el port B és de sortida
	TRISA = 0xFF;				// Tot el port A és d'entrada
	ANSEL = 0b00000001;			// Configura AN0  com entrada analògica
	ANSELH = 0;				// Desactiva les altres entrades analògiques
	PORTB = 0;				// Inicialitza a 0 el port B
	while (1) {
		Sortida1 = 0b00001111;		// Bits 0 a 3 a u (LED monocrom) i la resta a zero
		Sortida2 = 0b00000000;		// Bits 8 a 15 a zero
		EnviaR16(Sortida1, Sortida2);	// Ho envia al registre
		_delay(1000000);	    	// Retard per permetre la visualització
		Sortida1 = 0b10010000;		// LED multicolor a vermell
		Sortida2 = 0b00100100;		// La resta apagat
		EnviaR16(Sortida1, Sortida2);	// Ho envia al registre
		_delay(1000000);	    	// Retard per permetre la visualització
		Sortida1 = 0b00100000;		// LED multicolor a verd
		Sortida2 = 0b01001001;		// La resta apagat
		EnviaR16(Sortida1, Sortida2);	// Ho envia al registre
		_delay(1000000);	    	// Retard per permetre la visualització
		Sortida1 = 0b01000000;		// LED multicolor a blau
		Sortida2 = 0b10010010;		// La resta apagat
		EnviaR16(Sortida1, Sortida2);	// Ho envia al registre
		_delay(1000000);	    	// Retard per permetre la visualització
	}
}
void EnviaR16(char Valor1, char Valor2) {
	char Port = 0;				// Variable on guardem l'estat del port B
	char Temp;				// Variable temporal
	for (int k = 1; k < 9; k++){		// Primer enviem Valor2
		Temp = Valor2 & 0b10000000;	// Agafa el bit de més a l'esquerra
						// Temp només podrà valer 0 o 128
		if (Temp == 0) {		// Si val 0
			Port = Port & 0b11101111;		// Desactiva Data (bit 4)
		} else {			// Si val 128
			Port = Port | 0b00010000;		// Activa Data (bit 4)
		}
		Valor2 = Valor2 << 1;		// Rodem els bits per situar el següent
		PORTB = Port;			// Ho posa al port B
		Port = Port | 0b00100000;	// Activa Clock (bit 5) i força lectura
		PORTB = Port;			// Ho posa al port B
		Port = Port & 0b11011111;	// Desactiva Clock (bit 5)
		PORTB = Port;			// Ho posa al port B
	}
	for (int k = 1; k < 9; k++){		// Després enviem Valor1
		Temp = Valor1 & 0b10000000;	// Agafa el bit de més a l'esquerra
						// Temp només podrà valer 0 o 128
		if (Temp == 0) {		// Si val 0
			Port = Port & 0b11101111;		// Desactiva Data (bit 4)
		} else {			// Si val 128
			Port = Port | 0b00010000;		// Activa Data (bit 4)
		}
		Valor1 = Valor1 << 1;		// Rodem els bits per situar el següent
		PORTB = Port;			// Ho posa al port B
		Port = Port | 0b00100000;	// Activa Clock (bit 5) i força lectura
		PORTB = Port;			// Ho posa al port B
		Port = Port & 0b11011111;	// Desactiva Clock (bit 5)
		PORTB = Port;			// Ho posa al port B
	}
	Port = Port | 0b01000000;		// Activa Latch (bit 6) per copiar a les sortides
	PORTB = Port;				// Ho posa al port B
}

A continuació posarem els programes realitzats pels grups. Estan tal com els han deixat i tenint present que no els va donar temps de simplificar-los o millorar-los. També pot ser que hi hagi errades ortogràfiques.

Programa del grup 1

 

 

Licencia de Creative Commons
Esta obra de Oriol Boix está licenciada bajo una licencia no importada Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0.